Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

TESTOWA STRONA DO TABEL

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał_y_ narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży 171 434 141 275 37 496 32 135
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 15 447 13 413 3 379 3 051
III. Zysk _strata_ brutto 13 539 11 363 2 961 2 585
IV. Zysk _strata_ netto 10 254 3 621 2 243 824
V. Zysk _strata_ netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 10 646 4 257 2 328 968
VI. Całkowity dochód 11 079 5 953 2 423 1 354
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej _14 494_ 29 210 _3 170_ 6 644
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej _10 702_ _10 398_ _2 341_ _2 365_
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 22 237 _4 832_ 4 864 _1 099_
X. Przepływy pieniężne netto, razem _2 959_ 13 980 _647_ 3 180
XI. Średnia ważona liczba akcji 4 781 909 4 781 909 4 781 909 4 781 909
XII. Rozwodniona średnia ważona liczba akcji 4 781 909 4 781 909 4 781 909 4 781 909
XIII. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł /EUR_ 2,23 0,89 0,49 0,2
XIV. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ 2,23 0,89 0,49 0,2
XV. Aktywa razem 967 593 996 024 207 625 215 833
XVI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 417 383 456 904 89 561 99 009
XVII. Zobowiązania długoterminowe 50 905 56 858 10 923 12 321
XVIII. 366 478 400 046 78 638 86 688
XIX. Kapitał własny 550 210 539 120 118 063 116 824
XX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 523 184 511 796 112 264 110 903
XXI. Kapitał podstawowy _akcyjny_ 14 795 14 795 3 175 3 206
XXII. Liczba akcji 5 918 188 5 918 188 5 918 188 5 918 188
XXIII. Rozwodniona liczba akcji 5 918 188 5 918 188 5 918 188 5 918 188
XXIV. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ 92,97 91,1 19,95 19,74
XXV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ 92,97 91,1 19,95 19,74