SA-RS 2004 (Raport: 33/2005) 28 / 4 / 2005

COMP SA raport roczny skonsolidowany SA-RS

1 2 3 4

WYBRANE DANE FINANSOWE wtys. zł wtys. EUR

Przychody netto ze sprzedaży pro 68281 83711 15112 18822
duktów, towarów i materiałów
Zysk (strata) z działalności ope 7796 6060 1725 1363
racyjnej
Zysk (strata) brutto 2397 8951 531 2013
Zysk (strata) netto -2627 9911 -581 2229
Przepływy pieniężne netto z dzia -7907 4575 -1750 1029
łalności operacyjnej
Przepływy pieniężne netto z dzia -2112 2232 -467 502
łalności inwestycyjnej
Przepływy pieniężne netto z dzia 7115 -2308 1575 -519
łalności finansowej
Przepływy pieniężne netto, razem -2904 4499 -643 1012
Aktywa, razem 72860 67379 17862 14284
Zobowiązania i rezerwy na zobowi 38060 25249 9331 5353
ązania
Zobowiązania długoterminowe 5076 268 1244 57
Zobowiązania krótkoterminowe 26094 18126 6397 3843
Kapitał własny 31266 39469 7665 8367
Kapitał zakładowy 4401 9828 1079 2084
Liczba akcji (w szt.) 1760285 3931188 1760285 3931188
Zysk (strata) na jedną akcję zwy -1,49 2,52 -0,33 0,57
kłą (w zł/ EUR)
Rozwodniony zysk (strata) na jed
ną akcję zwykłą (w zł/EUR)
Wartość księgowa na jedną akcję 17,76 10,04 4,35 2,13
(w zł/EUR)
Rozwodniona wartość księgowa na
jedną akcję (w zł/EUR)
Zadeklarowana lub wypłacona dywi
denda na jedną akcję (w zł/EUR)

Objaśnienia kolumn
1 – 2004
2 – 2003
3 – 2004
4 – 2003

Pełna treść raportu dostępna pod adresem:
http://www.e-pap.com.pl/ESPI/espi
http://demo.e-pap.pl/espi

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close