Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Roczne sprawozdanie skonsolidowane 2016 (Raport 6/2017) 7 / 4 / 2017

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2016 2015 2016 2015
Przychody netto ze sprzedaży 563 656 714 547 128 816 170 750
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 18 243 41 179 4 169 9 840
Zysk (strata) brutto 1 716 33 832 392 8 085
Zysk (strata) netto (5 074) 26 595 (1 160) 6 355
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej (6 467) 24 423 (1 478) 5 836
Całkowity dochód (3 845) 27 457 (879) 6 561
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 22 233 76 899 5 081 18 376
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (43 207) (57 278) (9 874) (13 687)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (11 911) 13 024 (2 722) 3 112
Przepływy pieniężne netto, razem (32 885) 32 645 (7 515) 7 801
Średnia ważona liczba akcji 4 781 909 4 887 669 4 781 909 4 887 669
Rozwodniona liczba akcji 4 781 909 4 887 669 4 781 909 4 887 669
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł /EUR) (1,35) 5,00 (0,31) 1,19
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) (1,35) 5,00 (0,31) 1,19
Aktywa razem 820 267 845 484 185 413 198 401
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 376 852 396 561 85 184 93 057
Zobowiązania długoterminowe 105 710 135 302 23 895 31 750
Zobowiązania krótkoterminowe 271 142 261 259 61 289 61 307
Kapitał własny 443 415 448 923 100 229 105 344
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 422 909 428 469 95 594 100 544
Kapitał podstawowy (akcyjny) 14 795 14 795 3 344 3 472
Liczba akcji 5 918 188 5 918 188 5 918 188 5 918 188
Rozwodniona liczba akcji 5 918 188 5 918 188 5 918 188 5 918 188
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 74,92 75,85 16,94 17,80
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 74,92 75,85 16,94 17,80