Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Roczne sprawozdanie jednostkowe 2013 (Raport: 5/2014) 23 / 4 / 2014

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Przychody netto ze sprzedaży 380 176 287 216 90 282 68 817
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 26 786 (6 087) 6 361 (1 458)
Zysk (strata) brutto 46 975 (9 604) 11 155 (2 301)
Zysk (strata) netto 41 519 (7 996) 9 860 (1 916)
Całkowity dochód 41 554 (8 123) 9 868 (1 946)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 26 268 19 601 6 238 4 696
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (11 706) (18 929) (2 780) (4 535)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (28 325) (8 068) (6 726) (1 933)
Przepływy pieniężne netto, razem (13 763) (7 396) (3 268) (1 772)
Średnia ważona liczba akcji 5 149 680 5 204 064 5 149 680 5 204 064
Rozwodniona liczba akcji 5 149 680 5 204 064 5 149 680 5 204 064
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 8,06 (1,54) 1,91 (0,37)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 8,06 (1,54) 1,91 (0,37)
Aktywa razem 548 807 531 971 132 332 130 124
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 150 906 165 878 36 387 40 575
Zobowiązania długoterminowe 17 809 25 659 4 294 6 276
Zobowiązania krótkoterminowe 133 097 140 219 32 093 34 298
Kapitał własny 397 901 366 093 95 944 89 549
Kapitał podstawowy (akcyjny) 14 795 14 795 3 567 3 619
Liczba akcji 5 918 188 5 918 188 5 918 188 5 918 188
Rozwodniona liczba akcji 5 918 188 5 918 188 5 918 188 5 918 188
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 67,23 61,86 16,21 15,13
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 67,23 61,86 16,21

Więcej na: biznes.pap.pl