Roczne sprawozdanie jednostkowe 2005 (Raport: 11/2006) 25 / 4 / 2006

COMP SA raport roczny

formularz raportu rocznego za rok 2005 (od 2005-01-01 do 2005-12-31)

1 2 3 4

WYBRANE DANE FINANSOWE wtys. zł wtys. EUR

Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83480 61920 20749 13705
towarów i materiałów
Zysk (strata) z działalności operacyjne 8025 5462 1995 1209
j
Zysk (strata) brutto 8647 9196 2323 2035
Zysk (strata) netto 7129 6773 1946 1499
Przepływy pieniężne netto z działalnośc (1267) (9630) (315) (2131)
i operacyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalnośc (26831) (480) (6669) (106)
i inwestycyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalnośc 46595 6941 11581 1536
i finansowej
Przepływy pieniężne netto, razem 18497 (3169) 4597 (701)
Aktywa razem 119534 66757 31150 16366
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 41081 36437 10643 8933
Zobowiązania długoterminowe 13721 1327 3555 325
Zobowiązania krótkoterminowe 27360 35110 7088 8608
Kapitał własny 78453 30320 20507 7433
Kapitał podstawowy (akcyjny) 6901 4401 1788 1079
Liczba akcji 2760285 1760285 2760285 1760285
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 2,58 3,85 0,70 0,85
zł / EUR)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / 28,42 17,22 7,43 4,22
EUR)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną a 28,42 17,22 7,43 4,22
kcję (w zł / EUR)

Objaśnienia kolumn
1 – 2005
2 – 2004
3 – 2005
4 – 2004

Pełna treść raportu dostępna pod adresem:
http://www.e-pap.com.pl/ESPI/espi
http://demo.e-pap.pl/espi

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close