Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Raport roczny skonsolidowany 2019 (Raport 8/2020) 27 / 3 / 2020

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2018 2019 2018
Przychody netto ze sprzedaży 734 770 677 919 170 805 158 878
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 49 138 42 368 11 423 9 929
Zysk (strata) brutto 33 352 24 681 7 753 5 784
Zysk (strata) netto 18 132 55 680 4 215 13 049
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 18 585 56 828 4 320 13 318
Całkowity dochód 18 395 56 602 4 276 13 265
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 7 484 2 046 1 740 480
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (23 077) 11 354 (5 365) 2 661
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 14 888 4 202 3 461 985
Przepływy pieniężne netto, razem (705) 17 602 (164) 4 125
Średnia ważona liczba akcji 4 781 909 4 781 909 4 781 909 4 781 909
Rozwodniona liczba akcji 4 781 909 4 781 909 4 781 909 4 781 909
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł /EUR) 3,89 11,88 0,90 2,79
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 3,89 11,88 0,90 2,79
Aktywa razem 1 043 006 934 943 244 923 217 429
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 516 821 431 645 121 362 100 384
Zobowiązania długoterminowe 89 751 104 001 21 076 24 187
Zobowiązania krótkoterminowe 427 070 327 644 100 286 76 197
Kapitał własny 526 185 503 298 123 561 117 045
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 496 549 477 682 116 602 111 089
Kapitał podstawowy (akcyjny) 14 795 14 795 3 474 3 441
Liczba akcji 5 918 188 5 918 188 5 918 188 5 918 188
Rozwodniona liczba akcji 5 918 188 5 918 188 5 918 188 5 918 188
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 88,91 85,04 20,88 19,78
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 88,91 85,04 20,88 19,78