Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2019 (Raport 30/2019) 30 / 8 / 2019

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze /2018 półrocze / 2019 półrocze /2018
Przychody netto ze sprzedaży 269 609 278 257 62 875 65 635
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 19 191 26 860 4 475 6 336
Zysk (strata) brutto 11 865 21 429 2 767 5 055
Zysk (strata) netto 2 413 54 725 563 12 909
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 2 571 54 056 600 12 751
Całkowity dochód 2 568 55 725 599 13 144
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (23 727) (24 243) (5 533) (5 718)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (12 670) 17 555 (2 955) 4 141
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 12 929 (7 860) 3 015 (1 854)
Przepływy pieniężne netto, razem (23 468) (14 548) (5 473) (3 432)
Średnia ważona liczba akcji 4 781 909 4 781 909 4 781 909 4 781 909
Rozwodniona średnia ważona liczba akcji 4 781 909 4 781 909 4 781 909 4 781 909
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł /EUR) 0,54 11,30 0,13 2,67
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,54 11,30 0,13 2,67
Aktywa razem 906 779 934 943 213 259 217 429
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 396 052 431 645 93 146 100 383
Zobowiązania długoterminowe 90 232 104 001 21 221 24 186
Zobowiązania krótkoterminowe 305 820 327 644 71 924 76 196
Kapitał własny 510 727 503 298 120 115 117 045
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 480 383 477 682 112 978 111 089
Kapitał podstawowy (akcyjny) 14 795 14 795 3 480 3 441
Liczba akcji 5 918 188 5 918 188 5 918 188 5 918 188
Rozwodniona liczba akcji 5 918 188 5 918 188 5 918 188 5 918 188
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 86,30 85,04 20,30 19,78
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 86,30 85,04 20,30 19,78