Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2017 (Raport 35/2017) 31 / 8 / 2017

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2017 półrocze /2016 półrocze / 2017 półrocze /2016
Przychody netto ze sprzedaży 264 394 218 927 62 248 49 977
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 14 026 8 376 3 302 1 912
Zysk (strata) brutto 4 928 3 424 1 160 782
Zysk (strata) netto 2 398 (1 168) 565 (267)
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 2 502 (1 521) 589 (347)
Całkowity dochód 1 081 (565) 255 (129)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (17 384) (30 377) (4 093) (6 935)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (13 523) (18 301) (3 184) (4 178)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 19 697 4 068 4 637 929
Przepływy pieniężne netto, razem (11 210) (44 610) (2 639) (10 184)
Średnia ważona liczba akcji 4 781 909 4 808 349 4 781 909 4 808 349
Rozwodniona średnia ważona liczba akcji 4 781 909 4 808 349 4 781 909 4 808 349
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł /EUR) 0,52 (0,32) 0,12 (0,07)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,52 (0,32) 0,12 (0,07)
Aktywa razem 784 192 820 267 185 542 185 413
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 339 780 376 852 80 393 85 184
Zobowiązania długoterminowe 80 269 105 710 18 992 23 895
Zobowiązania krótkoterminowe 259 511 271 142 61 401 61 289
Kapitał własny 444 412 443 415 105 149 100 229
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 424 152 422 909 100 355 95 594
Kapitał podstawowy (akcyjny) 14 795 14 795 3 501 3 344
Liczba akcji 5 918 188 5 918 188 5 918 188 5 918 188
Rozwodniona liczba akcji 5 918 188 5 918 188 5 918 188 5 918 188
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 75,09 74,92 17,77 16,94
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 75,09 74,92 17,77 16,94