Skonsolidowany raport półroczny grupy kapitałowej COMP SA (Raport: 42/2006) 2 / 11 / 2006

COMP SA skonsolidowany raport półroczny

zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według

formularz skonsolidowanego raportu półrocznego /2006

1 2 3 4

WYBRANE DANE FINANSOWE wtys. zł wtys. EUR

Przychody netto ze sprzedaży 47588 34249 12201 8393
Zysk (strata) z działalności operacyjne 2762 4526 708 1109
j
Zysk (strata) brutto 2168 4633 556 1135
Zysk (strata) netto 1392 3685 357 903
Zysk (strata) netto przypadający akcjon 905 3515 232 861
ariuszom jednostki dominującej
Przepływy pieniężne netto z działalnośc 16129 8143 4135 1996
i operacyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalnośc (42556) (5007) (10911) (1227)
i inwestycyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalnośc 16955 12955 4347 3175
i finansowej
Przepływy pieniężne netto, razem (9472) 16091 (2429) 3943
Aktywa razem 151771 84341 37535 20669
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 58015 29088 14360 7200
Zobowiązania długoterminowe 27982 1693 6926 419
Zobowiązania krótkoterminowe 30033 27395 7434 6781
Kapitał własny 93757 55254 23207 13676
Kapitał własny przypadający akcjonarius 80481 52670 19921 13037
zom jednostki dominującej
Kapitał podstawowy (akcyjny) 6901 5788 1708 1433
Liczba akcji 2760285 2315286 2760285 2315286
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 0,33 1,52 0,08 0,37
zł / EUR)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / 33,97 23,86 8,41 5,91
EUR)
Rozwodniona liczba akcji 2760285 2315286 2760285 2315286
Rozwodniona wartość księgowa na jedną a 33,97 23,86 8,41 5,91
kcję (w zł / EUR)

Objaśnienia kolumn
1 – półrocze / 2006
2 – półrocze / 2005
3 – półrocze / 2006
4 – półrocze / 2005

Pełna treść raportu dostępna pod adresem:

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close