Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Skonsolidowany raport kwartalny za 1 kwartał 2017 roku (Raport 7/2017) 22 / 5 / 2017

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31
Przychody netto ze sprzedaży 142 194 92 118 33 153 21 148
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 516 806 1 053 185
Zysk (strata) brutto 347 (1 377) 81 (316)
Zysk (strata) netto (233) (3 243) (54) (745)
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 134 (3 407) 31 (782)
Całkowity dochód (1 095) (3 532) (255) (811)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 12 961 (62 010) 3 022 (14 236)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (5 538) (10 560) (1 291) (2 424)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 22 183 21 110 5 172 4 846
Przepływy pieniężne netto, razem 29 606 (51 460) 6 903 (11 814)
Średnia ważona liczba akcji 4 781 909 4 848 009 4 781 909 4 848 009
Rozwodniona średnia ważona liczba akcji 4 781 909 4 848 009 4 781 909 4 848 009
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł /EUR) 0,03 (0,70) 0,01 (0,16)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,03 (0,70) 0,01 (0,16)
Aktywa razem 811 172 820 267 192 230 185 413
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 368 844 376 852 87 408 85 184
Zobowiązania długoterminowe 111 431 105 710 26 407 23 895
Zobowiązania krótkoterminowe 257 413 271 142 61 001 61 289
Kapitał własny 442 328 443 415 104 822 100 229
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 422 200 422 909 100 052 95 594
Kapitał podstawowy (akcyjny) 14 795 14 795 3 506 3 344
Liczba akcji 5 918 188 5 918 188 5 918 188 5 918 188
Rozwodniona liczba akcji 5 918 188 5 918 188 5 918 188 5 918 188
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 74,74 74,92 17,71 16,94
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 74,74 74,92 17,71 16,94