Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2021 (Raport 16/2021) 21 / 5 / 2021

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1kwartał (y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży 171 434 141 275 37 496 32 135
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 15 447 13 413 3 379 3 051
III. Zysk (strata) brutto 13 539 11 363 2 961 2 585
IV. Zysk (strata) netto 10 254 3 621 2 243 824
V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 10 646 4 257 2 328 968
VI. Całkowity dochód 11 079 5 953 2 423 1 354
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (14 494) 29 210 (3 170) 6 644
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (10 702) (10 398) (2 341) (2 3650
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 22 237 (4 832) 4 864 (1 099)
X. Przepływy pieniężne netto, razem (2 959) 13 980 (647) 3 180
XI. Średnia ważona liczba akcji 4 781 909 4 781 909 4 781 909 4 781 909
XII. Rozwodniona średnia ważona liczba akcji 4 781 909 4 781 909 4 781 909 4 781 909
XIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł /EUR) 2,23 0,89 0,49 0,20
XIV. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 2,23 0,89 0,49 0,20
XV. Aktywa razem 967 593 996 024 207 625 215 833
XVI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 417 383 456 904 89 561 99 009
XVII. Zobowiązania długoterminowe 50 905 56 858 10 923 12 321
XVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 366 478 400 046 78 638 86 688
XIX. Kapitał własny 550 210 539 120 118 063 116 824
XX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 523 184 511 796 112 264 110 903
XXI. Kapitał podstawowy (akcyjny) 14 795 14 795 3 175 3 206
XXII. Liczba akcji 5 918 188 5 918 188 5 918 188 5 918 188
XXIII. Rozwodniona liczba akcji 5 918 188 5 918 188 5 918 188 5 918 188
XXIV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 92,97 91,10 19,95 19,74
XXV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 92,97 91,10 19,95 19,74

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej lub odpowiednio z bilansu sprawozdania z sytuacji finansowej prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close