Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2020 (Raport 12/2020) 22 / 5 / 2020

 

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
Przychody netto ze sprzedaży 141 275 120 326 32 135 27 997
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 13 413 5 995 3 051 1 395
Zysk (strata) brutto 11 363 2 546 2 585 592
Zysk (strata) netto 3 621 (543) 824 (126)
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 4 257 485 968 113
Całkowity dochód 5 953 (130) 1 354 (30)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 29 210 (6 245) 6 644 (1 453)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (10 398) (5 051) (2 365) (1 175)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (4 832) (15 031) (1 099) (3 497)
Przepływy pieniężne netto, razem 13 980 (26 327) 3 180 (6 126)
Średnia ważona liczba akcji 4 781 909 4 781 909 4 781 909 4 781 909
Rozwodniona średnia ważona liczba akcji 4 781 909 4 781 909 4 781 909 4 781 909
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł /EUR) 0,89 0,10 0,20 0,02
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,89 0,10 0,20 0,02
Aktywa razem 956 446 1 043 006 210 102 244 923
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 424 320 516 821 93 210 121 362
Zobowiązania długoterminowe 85 444 89 751 18 769 21 076
Zobowiązania krótkoterminowe 338 876 427 070 74 441 100 286
Kapitał własny 532 126 526 185 116 892 123 561
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 502 921 496 549 110 476 116 602
Kapitał podstawowy (akcyjny) 14 795 14 795 3 250 3 474
Liczba akcji 5 918 188 5 918 188 5 918 188 5 918 188
Rozwodniona liczba akcji 5 918 188 5 918 188 5 918 188 5 918 188
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 89,91 88,91 19,75 20,88
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 89,91 88,91 19,75 20,88