Rozszerzony skonsolidowany raport za IV kwartał 2011 roku (Raport: 12/2012) 29 / 2 / 2012

WYBRANE DANE FINANSOWE wtys. zł wtys. EUR

Przychody netto ze sprzedaży 429031 259917 103628 64909

Zysk (strata) z działalności operac 34790 23535 8403 5877

yjnej

Zysk (strata) brutto 38624 26848 9329 6705

Zysk (strata) netto 34467 25277 8325 6312

Zysk (strata) netto przypadający ak 26832 25427 6481 6350

cjonariuszom jednostki dominującej

Całkowity dochód 34697 25608 8381 6395

Przepływy pieniężne netto z działal 54386 (3636) 13136 (908)

ności operacyjnej

Przepływy pieniężne netto z działal (19896) (9204) (4806) (2298)

ności inwestycyjnej

Przepływy pieniężne netto z działal (5616) (437) (1356) (109)

ności finansowej

Przepływy pieniężne netto, razem 28874 (13277) 6974 (3316)

Średnia ważona liczba akcji* 4205382 4554027 4205382 4554027

Rozwodniona liczba akcji 4205382 4747899 4205382 4747899

Zysk (strata) na jedną akcję zwykł 6,38 5,58 1,54 1,39

ą (w zł / EUR)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną 6,38 5,36 1,54 1,34

akcję zwykłą (w zł / EUR)

Aktywa razem 603142 460219 136556 116208

Zobowiązania i rezerwy na zobowiąza 214262 126909 48511 32045

nia

Zobowiązania długoterminowe 48212 22596 10916 5706

Zobowiązania krótkoterminowe 166050 104313 37595 26340

Kapitał własny 388880 333310 88046 84163

Kapitał własny przypadający akcjona 369631 331995 83688 83831

riuszom jednostki dominującej

Kapitał podstawowy (akcyjny) 14795 11870 3350 2997

Liczba akcji 5918188 4747899 5918188 4747899

Rozwodniona liczba akcji 5918188 4747899 5918188 4747899

Wartość księgowa na jedną akcję (w 65,71 70,20 14,88 17,73

zł / EUR)

Rozwodniona wartość księgowa na jed 65,71 70,20 14,88 17,73

ną akcję (w zł / EUR)

 

Objaśnienia kolumn

1 – 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31

2 – 4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31

3 – 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31

4 – 4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close