Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Znacząca umowa z Serco Geografix (Raport: 14/2009) 1 / 4 / 2009

Temat: Znacząca umowa z Serco Geografix

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd COMP Safe Support SA informuje, że na skutek błędu technicznego w transmisji raportu 14/2009 w dniu dzisiejszym ostatnie zdanie raportu nie zostało przedstawione w pełnym brzmieniu. Poniżej przedstawiamy prawidłową treść całego raportu:

Zarząd COMP Safe Support SA informuje o podpisaniu w dniu dzisiejszym znaczącej umowy pomiędzy Spółką a Serco Geografix Limited z siedzibą w Hook w Wielkiej Brytanii. Przedmiotem umowy jest dostarczenie przez Serco Geografix elementów Systemu Dozoru Elektronicznego, który będzie dostarczony przez Spółkę Ministerstwu Sprawiedliwości zgodnie z umową, o której podpisaniu Spółka informowała raportem bieżącym 2/2009 z dnia 8 stycznia 2009 roku. Dodatkowo umowa określa również zasady serwisowania dostarczonych elementów sprzętu i oprogramowania, zasady prowadzenia wspólnych prac rozwojowych systemu, szkoleń w zakresie funkcjonowania systemu oraz zasady dzierżawy i serwisowania sprzętu wykorzystywanego do monitorowania skazanych w ramach Systemu Dozoru Elektronicznego. Umowa została zawarta na okres 5 lat. Według szacunków Zarządu Spółki w czasie jej trwania wartość umowy może wynieść około 46 mln złotych. Wartość kar umownych może wynieść

maksymalnie około 25 mln złotych. Zapłata kar umownych nie wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość podanej powyżej kary umownej. Umowa została uznana za umowę znaczącą, ponieważ jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.