Zmniejszenie zaangażowania poniżej 15% ogólnej liczby głosów na WZA Spółki przez MetLife OFE (Raport: 8/2015) 11 / 5 / 2015

Temat: Zmniejszenie zaangażowania poniżej 15% ogólnej liczby głosów na WZA Spółki przez MetLife OFE
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Comp S.A. informuje, iż w dniu 11 maja 2015 roku otrzymał od MetLife Powszechne Towarzystwo
Emerytalne S.A. z siedzibą Warszawie, informację o następującej treści:
„W związku z art. 69 ust. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.05.184.1539 z
późn. zmianami) MetLife PTE S.A. informuje, iż zarządzany przez nie MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny (zwany
dalej „OFE”) zmniejszył zaangażowanie poniżej 15% ogólnej liczby głosów w spółce COMP S.A.
Zmniejszenie zaangażowania poniżej 15% nastąpiło w wyniku zawarcia transakcji sprzedaży akcji spółki w dniu 5
maja 2015 r.
Bezpośrednio przed zamianą udziału OFE posiadał 887 807 akcji, co stanowiło 15,00% kapitału zakładowego
Spółki i uprawniało do 887 807 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 15,00% ogółu głosów na Walnym
Zgromadzeniu Spółki.
Aktualnie OFE posiada 877 807 akcji, co stanowi 14,83% kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do 877 807
głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 14,83% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Inwestycja stanowi lokatę o charakterze portfelowym. W perspektywie 12 miesięcy MetLife Otwarty Fundusz
Emerytalny dopuszcza możliwość zwiększenia ilości posiadanych akcji w zależności od kształtowania się sytuacji
rynkowej i funkcjonowania Spółki. Celem nabycia akcji Spółki jest lokowanie aktywów w ramach działalności
inwestycyjnej Funduszu z zamiarem osiągniecia maksymalnego stopnia bezpieczeństwa i rentowności lokat.
Fundusz nie wyklucza także zbycia akcji w przypadku odpowiedniego wzrostu wartości, bądź zmian w
kształtowaniu się sytuacji rynkowej lub funkcjonowania spółki.”

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close