Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Zmniejszenie zaangażowania poniżej 15% ogólnej liczby głosów na WZA Spółki przez MetLife OFE (Raport: 8/2015) 11 / 5 / 2015

Temat: Zmniejszenie zaangażowania poniżej 15% ogólnej liczby głosów na WZA Spółki przez MetLife OFE
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Comp S.A. informuje, iż w dniu 11 maja 2015 roku otrzymał od MetLife Powszechne Towarzystwo
Emerytalne S.A. z siedzibą Warszawie, informację o następującej treści:
„W związku z art. 69 ust. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.05.184.1539 z
późn. zmianami) MetLife PTE S.A. informuje, iż zarządzany przez nie MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny (zwany
dalej „OFE”) zmniejszył zaangażowanie poniżej 15% ogólnej liczby głosów w spółce COMP S.A.
Zmniejszenie zaangażowania poniżej 15% nastąpiło w wyniku zawarcia transakcji sprzedaży akcji spółki w dniu 5
maja 2015 r.
Bezpośrednio przed zamianą udziału OFE posiadał 887 807 akcji, co stanowiło 15,00% kapitału zakładowego
Spółki i uprawniało do 887 807 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 15,00% ogółu głosów na Walnym
Zgromadzeniu Spółki.
Aktualnie OFE posiada 877 807 akcji, co stanowi 14,83% kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do 877 807
głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 14,83% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Inwestycja stanowi lokatę o charakterze portfelowym. W perspektywie 12 miesięcy MetLife Otwarty Fundusz
Emerytalny dopuszcza możliwość zwiększenia ilości posiadanych akcji w zależności od kształtowania się sytuacji
rynkowej i funkcjonowania Spółki. Celem nabycia akcji Spółki jest lokowanie aktywów w ramach działalności
inwestycyjnej Funduszu z zamiarem osiągniecia maksymalnego stopnia bezpieczeństwa i rentowności lokat.
Fundusz nie wyklucza także zbycia akcji w przypadku odpowiedniego wzrostu wartości, bądź zmian w
kształtowaniu się sytuacji rynkowej lub funkcjonowania spółki.”