Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Zmiany w Zarządzie Spółki (Raport: 7/2009) 27 / 2 / 2009

Temat: Zmiany w Zarządzie Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Comp Safe Support SA informuje, że w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki odwołała Pana Rafała Jagniewskiego z funkcji Członka Zarządu i Dyrektora Finansowego Spółki. Pan Rafał Jagniewski został odwołany z dniem dzisiejszym.

Rada Nadzorcza Spółki powołała w dniu dzisiejszym Pana Andrzeja Wawra do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki i Dyrektora Finansowego od dnia powołania.

Pan Andrzej Wawer ma 45 lat. Posiada wykształcenie wyższe. W roku 1989 ukończył Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej. Ukończył również liczne kursy i szkolenia oraz studia MBA we Francuskim Instytucie Zarządzania w Warszawie w 1993 roku. W roku 1992 uzyskał licencję maklerską nr 175, a w roku 1997 zdał egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. Obecnie kontynuuje przewód doktorski na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz studia ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) w Wielkiej Brytanii. Andrzej Wawer pracował m.in. w Biurze Maklerskim BRE Brokers S.A. w Warszawie (rok 1992) i w Biurze Maklerskim Banku Promocji Eksportu Animex Bank S.A. w Warszawie (lata 1992-1994) jako Dyrektor Biura Maklerskiego. W latach 1994-1996 był Zastępcą Dyrektora Departamentu Rynku Pieniężnego i Kapitałowego oraz pełnomocnikiem Zarządu ds. Tworzenia Towarzystwa

Inwestycyjnego w Banku Współpracy Europejskiej SA w Warszawie. Następnie pracował w Pekaes S.A. w Warszawie w latach 1997-2002 (gdzie był m.in. Dyrektorem ds. Finansowo-Kapitałowych, Dyrektorem ds. Nadzoru Kapitałowego i Zarządzania Strategicznego, Dyrektorem Finansowym i Członkiem Zarządu ds. ekonomiczno-finansowych). W latach 2002-2003 był Dyrektorem Biura Inwestycji Kapitałowych w Invest Bank S.A. w Warszawie. W okresie późniejszym zajmował się m.in. realizacją projektów związanych z wykorzystaniem funduszy UE, a od lutego 2004 do maja 2005 był Prezesem Zarządu EUROPOMOC Sp. z o.o. Obecnie, od dnia 1 czerwca 2005 roku, Andrzej Wawer jest zatrudniony w NOVITUS SA na stanowisku Członka Zarządu – Dyrektora ds. Finansowych.

Według złożonego oświadczenia, Pan Andrzej Wawer nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej, za wyjątkiem sprawowania funkcji Członka Zarządu i Dyrektora Finansowego Spółki Novitus SA – podmiotu stowarzyszonego ze Spółką. Andrzej Wawer nie został wpisany do Rejetru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, nie pełnił funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które znalazły się w okresie jego kadencji w stanie upadłości lub likwidacji lub wobec których orzeczono zarząd komisaryczny. Andrzej Wawer nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz prawa pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym,

spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu ani nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przedstępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu Karnego oraz art. 585, art. 587 i art. 590-591 Kodeksu Spółek Handlowych. Przeciwko Andrzejowi Wawerowi nie wniesiono aktu oskarżenia. Andrzej Wawer nie ponosił żadnych sankcji ze stony organów państwowych lub samorządowych, a także żadnych organizacji zawodowych ani korporacyjnych.