Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji spółki publicznej Comp S.A. z siedzibą w Warszawie powyżej 10% (Raport 48/2018) 14 / 12 / 2018

Temat: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji spółki publicznej Comp S.A. z siedzibą w Warszawie powyżej10%
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Comp S.A. z siedzibą w Warszawie zawiadamia, iż w dniu dzisiejszym uzyskał informację od akcjonariusza
Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, o następującej treści:
„Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie („Towarzystwo”) działając w
imieniu i na rzecz zarządzanych funduszy inwestycyjnych („Fundusze”) na podstawie 69 ust. 1 pkt. 1 i 69a ust. 1 pkt
3 w zw. Z art. 87 ust. 1 pkt 2 lit a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 51; „Ustawa”), niniejszym zawiadamia o przekroczeniu przez fundusze progu 10% w ogólnej liczbie głosów na
walnym zgromadzeniu spółki Comp S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”).
Zwiększenie stanu posiadania ogólnej liczby głosów w Spółce powyżej 10% nastąpiło na skutek przejęcia przez
Towarzystwo w dniu 11 grudnia 2018 r. od Altus TFI S.A. zarządzania funduszami inwestycyjnymi („Transakcja”). W
składzie portfeli przejętych funduszy inwestycyjnych znajdują się akcje Spółki w liczbie 396 279 (słownie: trzystu
dziewięćdziesięciu sześciu tysięcy dwustu siedemdziesięciu dziewięciu), które stanowią 6,69% kapitału
zakładowego Spółki oraz uprawniają do 396 279 (słownie: trzystu dziewięćdziesięciu sześciu tysięcy dwustu
siedemdziesięciu dziewięciu) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki oraz reprezentują 6,69% ogólnej liczby
głosów w Spółki.
Przed Transakcją Fundusze posiadały łącznie 223 028 (słownie: dwieście dwadzieścia trzy tysiące dwadzieścia
osiem) akcji Spółki, które stanowiły 3,77% kapitału zakładowego Spółki, uprawniały do 223 028 (słownie: dwustu
dwudziestu trzech tysięcy dwudziestu ośmiu) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki oraz reprezentowały
3,77% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Po zawarciu Transakcji Fundusze posiadają łącznie 619 307 (słownie: sześćset dziewiętnaście tysięcy trzysta
siedem) akcji, które stanowią 10,46% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniają do 619 307 (słownie:
sześciuset dziewiętnastu tysięcy trzystu siedmiu) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki oraz reprezentują
10,46% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Ponadto Towarzystwo informuje, że:
1) Fundusze nie posiadają podmiotów zależnych, które posiadałyby akcje Spółki,
2) Fundusze nie zawarły umów z osobami trzecimi, określonymi w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy,
3) Funduszom nie przysługuje prawo głosu z akcji Spółki w związku z sytuacjami określonymi w art. 69 ust. 4 pkt
7 oraz 8 Ustawy.”