Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji spółki publicznej Comp S.A. z siedzibą w Warszawie powyżej 10% (Raport 48/2018) 14 / 12 / 2018

Temat: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji spółki publicznej Comp S.A. z siedzibą w Warszawie powyżej10%
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Comp S.A. z siedzibą w Warszawie zawiadamia, iż w dniu dzisiejszym uzyskał informację od akcjonariusza
Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, o następującej treści:
„Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie („Towarzystwo”) działając w
imieniu i na rzecz zarządzanych funduszy inwestycyjnych („Fundusze”) na podstawie 69 ust. 1 pkt. 1 i 69a ust. 1 pkt
3 w zw. Z art. 87 ust. 1 pkt 2 lit a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 51; „Ustawa”), niniejszym zawiadamia o przekroczeniu przez fundusze progu 10% w ogólnej liczbie głosów na
walnym zgromadzeniu spółki Comp S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”).
Zwiększenie stanu posiadania ogólnej liczby głosów w Spółce powyżej 10% nastąpiło na skutek przejęcia przez
Towarzystwo w dniu 11 grudnia 2018 r. od Altus TFI S.A. zarządzania funduszami inwestycyjnymi („Transakcja”). W
składzie portfeli przejętych funduszy inwestycyjnych znajdują się akcje Spółki w liczbie 396 279 (słownie: trzystu
dziewięćdziesięciu sześciu tysięcy dwustu siedemdziesięciu dziewięciu), które stanowią 6,69% kapitału
zakładowego Spółki oraz uprawniają do 396 279 (słownie: trzystu dziewięćdziesięciu sześciu tysięcy dwustu
siedemdziesięciu dziewięciu) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki oraz reprezentują 6,69% ogólnej liczby
głosów w Spółki.
Przed Transakcją Fundusze posiadały łącznie 223 028 (słownie: dwieście dwadzieścia trzy tysiące dwadzieścia
osiem) akcji Spółki, które stanowiły 3,77% kapitału zakładowego Spółki, uprawniały do 223 028 (słownie: dwustu
dwudziestu trzech tysięcy dwudziestu ośmiu) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki oraz reprezentowały
3,77% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Po zawarciu Transakcji Fundusze posiadają łącznie 619 307 (słownie: sześćset dziewiętnaście tysięcy trzysta
siedem) akcji, które stanowią 10,46% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniają do 619 307 (słownie:
sześciuset dziewiętnastu tysięcy trzystu siedmiu) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki oraz reprezentują
10,46% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Ponadto Towarzystwo informuje, że:
1) Fundusze nie posiadają podmiotów zależnych, które posiadałyby akcje Spółki,
2) Fundusze nie zawarły umów z osobami trzecimi, określonymi w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy,
3) Funduszom nie przysługuje prawo głosu z akcji Spółki w związku z sytuacjami określonymi w art. 69 ust. 4 pkt
7 oraz 8 Ustawy.”

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close