Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału w Comp S.A. do mniej niż 5% ogólnej liczby głosów (Raport 30/2021) 29 / 7 / 2021

Temat: Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału w Comp S.A. do mniej niż 5% ogólnej liczby głosów.
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Zarząd Comp S.A. z siedzibą w Warszawie zawiadamia, iż w dniu dzisiejszym powziął od akcjonariusza spółki Pana Jacka Papaja informację o następującej treści:
„W związku z przepisem art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. z dnia 27 października 2020 r.; Dz.U. z 2020 r. poz. 2080 ze zm.) niniejszym informuję, iż w dniu 29 lipca 2021 r. złożyłem zlecenie sprzedaży w transakcji pakietowej na rynku regulowanym (GPW), 20.000 akcji na okaziciela spółki Comp S.A., stanowiących 0,34% kapitału zakładowego oraz odpowiadających 20.000 głosom, stanowiących 0,34% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Comp S.A., tj. o zmianie dotychczas posiadanego udziału w Comp S.A. do mniej niż 5% ogólnej liczby głosów.
Przed zawarciem przedmiotowych transakcji wyłącznie bezpośrednio posiadałem 296.063 akcji, stanowiących 5,00% kapitału zakładowego oraz odpowiadających 296.063 głosom, stanowiącym 5,00% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Comp S.A.
Po zawarciu przedmiotowych transakcji wyłącznie bezpośrednio posiadam 276.063 akcje, stanowiące 4,66% kapitału zakładowego oraz odpowiadające 276.063 głosom, stanowiącym 4,66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Comp S.A.
Nie ma podmiotów zależnych ode mnie posiadających akcje Comp S.A. Nie zawierałem umów, których przedmiotem było przekazanie uprawnień do wykonywania prawa głosu.”