Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Zawiadomienie o zmianie do mniej niż 10% udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce (Raport 45/2018) 10 / 12 / 2018

Temat: Zawiadomienie o zmianie do mniej niż 10% udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Comp S.A. z siedzibą w Warszawie zawiadamia, iż w dniu dzisiejszym powziął informację od akcjonariusza
ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., o następującej treści:
„Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2) ustawy o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.
U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.), ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (,,ALTUS TFI S.A.”),
zawiadamia w imieniu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez ALTUS TFI S.A., iż fundusze zarządzane przez
ALTUS TFI S.A. zmniejszyły swój udział poniżej progu 10% w ogólnej liczbie głosów w Comp S.A. (,,Spółka”)
Data i rodzaj zdarzeń powodujących zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:
Zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce nastąpiło na skutek przejęcia w dniu 4 grudnia 2018 r.
przez Rockbridge TFI od ALTUS TFI zarządzania następującymi funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi:
-ALTUS FIZ AKCJI+,
-ALTUS ASZ FIZ Rynków Zagranicznych 2,
-ALTUS FIZ Aktywny Akcji,
-ALTUS ASZ FIZ Global Opportunities,
-ALTUS FIZ Akcji Globalnych 2,
-Altus Market Neutral High Dividend FIZ.
Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba
głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Przed zmianą udziału w ogólnej liczby głosów w Spółce fundusze inwestycyjne zarządzane przez ALTUS TFI S.A.
posiadały łącznie 591 884 akcji Spółki, stanowiących 10,001% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do
wykonywania 591 884 głosów, co stanowiło 10,001% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych
akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów.
Po zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce fundusze inwestycyjne zarządzane przez ALTUS TFI S.A.
posiadają łącznie 430 993 akcji Spółki, stanowiących 7,28% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 430
993 głosów w Spółce, co stanowi 7,28% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
Ogólna liczba akcji Spółki oraz liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki wynosi 5 918 188.
Brak jest podmiotów zależnych od akcjonariuszy dokonujących zawiadomienia, posiadających akcje Spółki oraz
brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c wyżej powołanej ustawy w stosunku do akcjonariuszy.
Zawiadamiający nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) i 2) ustawy.”