Zawiadomienie o zmianie do mniej niż 10% udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce (Raport 45/2018) 10 / 12 / 2018

Temat: Zawiadomienie o zmianie do mniej niż 10% udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Comp S.A. z siedzibą w Warszawie zawiadamia, iż w dniu dzisiejszym powziął informację od akcjonariusza
ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., o następującej treści:
„Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2) ustawy o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.
U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.), ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (,,ALTUS TFI S.A.”),
zawiadamia w imieniu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez ALTUS TFI S.A., iż fundusze zarządzane przez
ALTUS TFI S.A. zmniejszyły swój udział poniżej progu 10% w ogólnej liczbie głosów w Comp S.A. (,,Spółka”)
Data i rodzaj zdarzeń powodujących zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:
Zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce nastąpiło na skutek przejęcia w dniu 4 grudnia 2018 r.
przez Rockbridge TFI od ALTUS TFI zarządzania następującymi funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi:
-ALTUS FIZ AKCJI+,
-ALTUS ASZ FIZ Rynków Zagranicznych 2,
-ALTUS FIZ Aktywny Akcji,
-ALTUS ASZ FIZ Global Opportunities,
-ALTUS FIZ Akcji Globalnych 2,
-Altus Market Neutral High Dividend FIZ.
Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba
głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Przed zmianą udziału w ogólnej liczby głosów w Spółce fundusze inwestycyjne zarządzane przez ALTUS TFI S.A.
posiadały łącznie 591 884 akcji Spółki, stanowiących 10,001% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do
wykonywania 591 884 głosów, co stanowiło 10,001% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych
akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów.
Po zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce fundusze inwestycyjne zarządzane przez ALTUS TFI S.A.
posiadają łącznie 430 993 akcji Spółki, stanowiących 7,28% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 430
993 głosów w Spółce, co stanowi 7,28% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
Ogólna liczba akcji Spółki oraz liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki wynosi 5 918 188.
Brak jest podmiotów zależnych od akcjonariuszy dokonujących zawiadomienia, posiadających akcje Spółki oraz
brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c wyżej powołanej ustawy w stosunku do akcjonariuszy.
Zawiadamiający nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) i 2) ustawy.”

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close