Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Zawiadomienie o przekroczeniu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce (Raport 7/2021) 19 / 1 / 2021

Temat: Zawiadomienie o przekroczeniu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce.
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Zarząd Comp S.A. z siedzibą w Warszawie zawiadamia, iż w dniu dzisiejszym powziął od akcjonariusza spółki Pana Roberta Tomaszewskiego informację o następującej treści:

„W związku z przepisem art. 69 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 69a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _tj. z dnia 27 października 2020 r.; Dz.U. z 2020 r. poz. 2080_ niniejszym informuję, iż spółka CE Management Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie _”CEMG”_, w której posiadam 94.000 udziałów, co stanowi 56,52% kapitału zakładowego i reprezentuje 56,52% głosów na zgromadzeniu wspólników, tj. która jest wobec mnie podmiotem zależnym oraz osobą blisko związaną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, w dniu 18 stycznia 2021 r. nabyła – na podstawie transakcji cywilnoprawnej poza rynkiem regulowanym – 70.000 akcji na okaziciela Comp S.A., stanowiących 1,18% kapitału zakładowego oraz odpowiadających 70.000 głosom, stanowiących 1,18% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Comp S.A., tj. informuję, że łącznie z posiadanymi przeze mnie bezpośrednio akcjami oraz pozostałymi akcjami będącymi w posiadaniu CEMG przekroczyłem 5% ogólnej liczby głosów w Comp S.A.
Przed zawarciem przedmiotowych transakcji posiadałem:
– bezpośrednio 1.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 0,02% kapitału zakładowego oraz odpowiadających 1.000 głosom, stanowiących 0,02% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Comp S.A.;
– pośrednio poprzez CEMG 232.719 sztuk akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 3,93% kapitału zakładowego oraz odpowiadających 232.719 głosom, stanowiących 3,93% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Comp S.A.;
tj. łącznie bezpośrednio i pośrednio 233.719 akcji Comp S.A. stanowiących 3,95% kapitału zakładowego oraz odpowiadających 233.719 głosom, stanowiących 3,95% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Comp S.A.
Po zawarciu przedmiotowych transakcji posiadam:
– bezpośrednio 1.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 0,02% kapitału zakładowego oraz odpowiadających 1.000 głosom, stanowiących 0,02% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Comp S.A.;
– pośrednio poprzez CEMG 302.719 sztuk akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 5,11% kapitału zakładowego oraz odpowiadających 302.719 głosom, stanowiących 5,11% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Comp S.A.;
tj. łącznie bezpośrednio i pośrednio 303.719 akcji Comp S.A. stanowiących 5,13% kapitału zakładowego oraz odpowiadających 303.719 głosom, stanowiących 5,13% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Comp S.A.
Nie zawierałem umów, których przedmiotem było przekazanie uprawnień do wykonywania prawa głosu.”