Zawiadomienie o przekroczeniu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce (Raport 7/2021) 19 / 1 / 2021

Temat: Zawiadomienie o przekroczeniu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce.
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Zarząd Comp S.A. z siedzibą w Warszawie zawiadamia, iż w dniu dzisiejszym powziął od akcjonariusza spółki Pana Roberta Tomaszewskiego informację o następującej treści:

„W związku z przepisem art. 69 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 69a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _tj. z dnia 27 października 2020 r.; Dz.U. z 2020 r. poz. 2080_ niniejszym informuję, iż spółka CE Management Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie _”CEMG”_, w której posiadam 94.000 udziałów, co stanowi 56,52% kapitału zakładowego i reprezentuje 56,52% głosów na zgromadzeniu wspólników, tj. która jest wobec mnie podmiotem zależnym oraz osobą blisko związaną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, w dniu 18 stycznia 2021 r. nabyła – na podstawie transakcji cywilnoprawnej poza rynkiem regulowanym – 70.000 akcji na okaziciela Comp S.A., stanowiących 1,18% kapitału zakładowego oraz odpowiadających 70.000 głosom, stanowiących 1,18% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Comp S.A., tj. informuję, że łącznie z posiadanymi przeze mnie bezpośrednio akcjami oraz pozostałymi akcjami będącymi w posiadaniu CEMG przekroczyłem 5% ogólnej liczby głosów w Comp S.A.
Przed zawarciem przedmiotowych transakcji posiadałem:
– bezpośrednio 1.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 0,02% kapitału zakładowego oraz odpowiadających 1.000 głosom, stanowiących 0,02% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Comp S.A.;
– pośrednio poprzez CEMG 232.719 sztuk akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 3,93% kapitału zakładowego oraz odpowiadających 232.719 głosom, stanowiących 3,93% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Comp S.A.;
tj. łącznie bezpośrednio i pośrednio 233.719 akcji Comp S.A. stanowiących 3,95% kapitału zakładowego oraz odpowiadających 233.719 głosom, stanowiących 3,95% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Comp S.A.
Po zawarciu przedmiotowych transakcji posiadam:
– bezpośrednio 1.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 0,02% kapitału zakładowego oraz odpowiadających 1.000 głosom, stanowiących 0,02% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Comp S.A.;
– pośrednio poprzez CEMG 302.719 sztuk akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 5,11% kapitału zakładowego oraz odpowiadających 302.719 głosom, stanowiących 5,11% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Comp S.A.;
tj. łącznie bezpośrednio i pośrednio 303.719 akcji Comp S.A. stanowiących 5,13% kapitału zakładowego oraz odpowiadających 303.719 głosom, stanowiących 5,13% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Comp S.A.
Nie zawierałem umów, których przedmiotem było przekazanie uprawnień do wykonywania prawa głosu.”

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close