Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Zawarcie umowy znaczącej (Raport 6/2022) 8 / 4 / 2022

Temat: Zawarcie umowy znaczącej.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Comp S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 8 kwietnia 2022 roku spółka jako członek konsorcjum firm CompuGroup Medical Polska sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (Lider Konsorcjum) oraz Comp S.A. (Członek Konsorcjum_ zawarła umowy na budowę i wdrożenie systemów dziedzinowych, platformy regionalnej, GCPD i DR _dalej: „Zamówienie”) w ramach realizacji projektu „Pomorskie e-zdrowie” prowadzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego („Zamawiający”). Postępowanie dot. w/w Zamówienia prowadzone było przez Województwo Pomorskie w imieniu własnym oraz na podstawie posiadanego upoważnienia w imieniu i na rzecz następujących zamawiających: Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku, Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie sp. z o.o., Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku sp. z o.o., Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. S. Kryzana, Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Gdańsku, Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku, COPERNICUS Podmiot Leczniczy sp. z o.o., Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku sp. z o.o., Szpital Specjalistyczny w Prabutach sp. z o.o., Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie sp. z o.o., Szpitale Pomorskie sp. z o.o. (dalej: „Zamawiający Jednostkowi”). Realizacja Zamówienia odbywać się będzie na podstawie umów zawartych osobno z Województwem Pomorskim oraz osobno z każdym z Zamawiających Jednostkowych.
Łączna wartość Zamówienia wynosi 110,35 mln zł brutto, w tym wartość dostaw i usług realizowanych przez Comp SA wynosi 50,5 mln zł brutto.
W ramach realizacji Zamówienia Comp SA zobowiązany jest do:
(1) dostawy, instalacji, konfiguracji i wdrożenia Infrastruktury Sprzętowej i Oprogramowania Standardowego; (2) konfiguracji i dostosowania sieci LAN dla właściwego działania Oprogramowania Standardowego i Sprzętu; (3) przeprowadzenia testów Oprogramowania Standardowego i Infrastruktury Sprzętowej; (4) przeprowadzenia Instruktaży Stanowiskowych (w części dotyczącej Infrastruktury Sprzętowej i Oprogramowania Standardowego); (5) świadczenia usługi Transferu wiedzy (w części dotyczącej Infrastruktury Sprzętowej i Oprogramowania Standardowego); (6) dostawy i utrzymania kolokacji w obiekcie GCPD/DR; (7) opracowania Dokumentacji Przedmiotu Zamówienia (w zakresie dotyczącym punktów 1-6 powyżej) w postaci: Dokumentacji Analizy Przedwdrożeniowej; Dokumentacji Analizy Bezpieczeństwa Informacji; Dokumentacji Projektowej, Dokumentacji Powykonawczej oraz Dokumentacji Użytkowej; (8) świadczenie usług rękojmi i gwarancji w zakresie dotyczącym Infrastruktury Sprzętowej i Oprogramowania Standardowego.
Termin wykonania Zamówienia wynosi 48 miesięcy liczonych od dnia 8 kwietnia 2022 r., w tym:
a) okres realizacji umów zawartych z Zamawiającymi Jednostkowymi wynosi 20 miesięcy liczonych od dnia 8 kwietnia 2022 r. (dzień zawarcia każdej z umów);
b) okres realizacji umowy zawartej z Województwem Pomorskim wynosi 48 miesięcy liczonych od dnia 8 kwietnia 2022 r. (dzień podpisania umowy), przy czym w okresie od 21 miesiąca do 48 miesiąca obowiązywania tej umowy Zamówienie obejmuje realizacje usługi kolokacji GCPD/DR.
Umowa spełnia kryterium umowy znaczącej określone w Polityce Informacyjnej Spółki (opublikowanej raportem bieżącym nr 19/2016 z dn. 14-07-2016 r.) ze względu na wartość, stanowiącą ponad 10% kapitałów własnych Spółki.
Wykonawca udziela gwarancji jakości na poszczególne elementy Zamówienia na następujący okres: Oprogramowanie Platformy Regionalnej e-usług, Szpitalny System Informatyczny oraz Oprogramowanie Warstwy Integracji – 84 miesiące; Infrastruktura Sprzętowa – 36 miesięcy; Oprogramowanie Standardowe – 12 miesięcy; Oprogramowanie antywirusowe, System wirtualizacji, Oprogramowanie do archiwizacji i kopii zapasowych – 36 miesięcy.
Okresy rękojmi zostały zrównane z okresami udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.
Całkowita odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu szkód wyrządzonych Zamawiającym oraz Województwu Pomorskiemu w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem każdej z zawartych umów ograniczona jest do wysokości 100% wynagrodzenia brutto określonego w danej umowie. We wszystkich umowach zastrzeżona jest możliwość dochodzenia odszkodowania przenoszącego wartość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym.
W pozostałym zakresie warunki umowy nie odbiegają od warunków charakterystycznych dla tego rodzaju transakcji.
Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku ani terminu.