Zawarcie umowy znaczącej (Raport 6/2022) 8 / 4 / 2022

Temat: Zawarcie umowy znaczącej.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Comp S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 8 kwietnia 2022 roku spółka jako członek konsorcjum firm CompuGroup Medical Polska sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (Lider Konsorcjum) oraz Comp S.A. (Członek Konsorcjum_ zawarła umowy na budowę i wdrożenie systemów dziedzinowych, platformy regionalnej, GCPD i DR _dalej: „Zamówienie”) w ramach realizacji projektu „Pomorskie e-zdrowie” prowadzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego („Zamawiający”). Postępowanie dot. w/w Zamówienia prowadzone było przez Województwo Pomorskie w imieniu własnym oraz na podstawie posiadanego upoważnienia w imieniu i na rzecz następujących zamawiających: Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku, Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie sp. z o.o., Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku sp. z o.o., Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. S. Kryzana, Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Gdańsku, Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku, COPERNICUS Podmiot Leczniczy sp. z o.o., Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku sp. z o.o., Szpital Specjalistyczny w Prabutach sp. z o.o., Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie sp. z o.o., Szpitale Pomorskie sp. z o.o. (dalej: „Zamawiający Jednostkowi”). Realizacja Zamówienia odbywać się będzie na podstawie umów zawartych osobno z Województwem Pomorskim oraz osobno z każdym z Zamawiających Jednostkowych.
Łączna wartość Zamówienia wynosi 110,35 mln zł brutto, w tym wartość dostaw i usług realizowanych przez Comp SA wynosi 50,5 mln zł brutto.
W ramach realizacji Zamówienia Comp SA zobowiązany jest do:
(1) dostawy, instalacji, konfiguracji i wdrożenia Infrastruktury Sprzętowej i Oprogramowania Standardowego; (2) konfiguracji i dostosowania sieci LAN dla właściwego działania Oprogramowania Standardowego i Sprzętu; (3) przeprowadzenia testów Oprogramowania Standardowego i Infrastruktury Sprzętowej; (4) przeprowadzenia Instruktaży Stanowiskowych (w części dotyczącej Infrastruktury Sprzętowej i Oprogramowania Standardowego); (5) świadczenia usługi Transferu wiedzy (w części dotyczącej Infrastruktury Sprzętowej i Oprogramowania Standardowego); (6) dostawy i utrzymania kolokacji w obiekcie GCPD/DR; (7) opracowania Dokumentacji Przedmiotu Zamówienia (w zakresie dotyczącym punktów 1-6 powyżej) w postaci: Dokumentacji Analizy Przedwdrożeniowej; Dokumentacji Analizy Bezpieczeństwa Informacji; Dokumentacji Projektowej, Dokumentacji Powykonawczej oraz Dokumentacji Użytkowej; (8) świadczenie usług rękojmi i gwarancji w zakresie dotyczącym Infrastruktury Sprzętowej i Oprogramowania Standardowego.
Termin wykonania Zamówienia wynosi 48 miesięcy liczonych od dnia 8 kwietnia 2022 r., w tym:
a) okres realizacji umów zawartych z Zamawiającymi Jednostkowymi wynosi 20 miesięcy liczonych od dnia 8 kwietnia 2022 r. (dzień zawarcia każdej z umów);
b) okres realizacji umowy zawartej z Województwem Pomorskim wynosi 48 miesięcy liczonych od dnia 8 kwietnia 2022 r. (dzień podpisania umowy), przy czym w okresie od 21 miesiąca do 48 miesiąca obowiązywania tej umowy Zamówienie obejmuje realizacje usługi kolokacji GCPD/DR.
Umowa spełnia kryterium umowy znaczącej określone w Polityce Informacyjnej Spółki (opublikowanej raportem bieżącym nr 19/2016 z dn. 14-07-2016 r.) ze względu na wartość, stanowiącą ponad 10% kapitałów własnych Spółki.
Wykonawca udziela gwarancji jakości na poszczególne elementy Zamówienia na następujący okres: Oprogramowanie Platformy Regionalnej e-usług, Szpitalny System Informatyczny oraz Oprogramowanie Warstwy Integracji – 84 miesiące; Infrastruktura Sprzętowa – 36 miesięcy; Oprogramowanie Standardowe – 12 miesięcy; Oprogramowanie antywirusowe, System wirtualizacji, Oprogramowanie do archiwizacji i kopii zapasowych – 36 miesięcy.
Okresy rękojmi zostały zrównane z okresami udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.
Całkowita odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu szkód wyrządzonych Zamawiającym oraz Województwu Pomorskiemu w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem każdej z zawartych umów ograniczona jest do wysokości 100% wynagrodzenia brutto określonego w danej umowie. We wszystkich umowach zastrzeżona jest możliwość dochodzenia odszkodowania przenoszącego wartość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym.
W pozostałym zakresie warunki umowy nie odbiegają od warunków charakterystycznych dla tego rodzaju transakcji.
Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku ani terminu.

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close