Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Zawarcie umowy znaczącej (Raport 28/2016) 29 / 9 / 2016

Temat: Zawarcie umowy znaczącej
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd spółki Comp S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 29 września 2016 roku Spółka jako członek
konsorcjum firm Comp S.A. i S&T Services Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zawarła z Resortowym
Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi z siedzibą w Warszawie (dalej „Zamawiający”)
umowę o wartości 61,37 mln zł brutto.
Przedmiotem wskazanej umowy jest dostawa urządzeń do rozbudowy infrastruktury sieciowej (znak: 17/4/12/16).
Termin realizacji przedmiotu umowy w zakresie dostaw strony określiły na dzień 30 listopada 2016 roku.
Wykonawca udzielił Zamawiającemu gwarancji jakości na okres 36 miesięcy i rękojmi na okres 2 lat licząc od
daty podpisania protokołu przyjęcia / przekazania urządzeń.
Warunki umowy nie odbiegają od warunków charakterystycznych dla tego rodzaju transakcji na rynku. W tym
umowa zastrzega na rzecz Zamawiającego kary umowne a także prawo do dochodzenia odszkodowania
uzupełniającego do wysokości szkody rzeczywistej.
Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu.
Spółka uznała zawarcie przedmiotowej umowy za informację poufną w rozumieniu przepisów Rozporządzenia
MAR ze względu na jej wartość.