Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Zawarcie umowy znaczącej (Raport: 2/2016) 29 / 1 / 2016

Temat: Zawarcie umowy znaczącej
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Comp S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że otrzymał od spółki zależnej PayTel S.A. z siedzibą w Warszawie
(dalej „Spółka Zależna”) informację o zawarciu przez Spółkę Zależną w dn. 28 stycznia 2016 roku umowy z Orange
Polska S.A. z siedzibą w Warszawie na m.in. świadczenie przez Spółkę Zależną usług płatniczych i innych usług
związanych z rozliczeniami transakcji gotówkowych i bezgotówkowych w sieci sprzedaży Orange Polska S.A.
W związku z powyższym Zarząd Spółki informuje, iż w okresie ostatnich dwunastu miesięcy Spółka wraz ze
spółkami zależnymi zawarły ze spółką Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie i jej jednostkami zależnymi
umowy o łącznej wartości 63,2 mln zł netto. Umowy te spełniają razem kryterium umowy znaczącej ze względu na
osiągnięcie łącznej wartości stanowiącej nie mniej niż 10% kapitałów własnych Spółki.
Umową o najwyższej wartości jest umowa podpisana przez Spółkę Zależną w dniu 28 stycznia 2016 roku, o której
mowa powyżej.
Umowa zawarta jest na okres 36 miesięcy, po których upływie przekształca się w umowę zawartą na czas
nieokreślony. W związku z brakiem możliwości określenia wartości świadczeń wynikających z zawartej umowy,
Spółka wskazuje iż szacunkowa wartość umowy według Spółki Zależnej wynosi 31.000.000,00 zł.
Warunki powyższej umowy nie odbiegają od warunków charakterystycznych dla tego rodzaju transakcji na rynku.
Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu.
Odpowiedzialność Spółki Zależnej na tle wskazanej umowy ustalona jest w formie kar umownych, których wartość
może przekroczyć 10% szacunkowej wartości tejże umowy. Umowa nie określa limitu naliczanych kar umownych.
Umowa dopuszcza dochodzenie odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, gdy wysokość szkody
przewyższa zastrzeżone umową kary.