Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Zarejestrowanie zmian w statucie Spółki, zmiana nazwy Spółki, zwiększenie składu Rady Nadzorczej Spółki (Raport: 50/2009) 17 / 8 / 2009

Temat: Zarejestrowanie zmian w statucie Spółki, zmiana nazwy Spółki, zwiększenie składu Rady Nadzorczej Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu: Zarząd Comp S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał wiadomość o rejestracji w dniu 14 sierpnia 2009 roku
przez Sąd Rejestrowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS zmian w statucie Spółki związanych z
uchwałami 20/2009, 21/2009 i 24/2009 ZWZA Spółki z 30 czerwca 2009 roku (raport bieżący 39/2009 z 1 lipca
2009 roku). W związku tym od dnia dzisiejszego firma Spółki brzmi Comp Spółka Akcyjna.
Jednocześnie zgodnie z wymogami Par 38 punkt 1.2.b Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 roku w
sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
państwem członkowskim Spółka podaje do wiadomości jednolity tekst statutu Spółki uwzględniający zmiany
związane z uchwałami 20/2009, 21/2009 i 24/2009 ZWZA Spółki z 30 czerwca 2009 roku.
STATUT Spółki Akcyjnej „COMP S.A.” z siedzibą w Warszawie
I POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
1. Firma Spółki brzmi Comp Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać firmy w skrócie Comp S.A. oraz wyróżniającego Spółkę znaku graficznego.
§ 2. Siedzibą spółki jest Warszawa.
§ 3. Czas trwania spółki jest nieograniczony.
§ 4. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.
§ 5. Spółka może tworzyć i prowadzić swoje oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki
organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach i przedsięwzięciach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i
za granicą.
II PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI
§ 6. Przedmiotem działalności Spółki są:
1. 26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych;
2. 26.30.Z Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego;
3. 26.51.Z Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych;
4. 27.90.Z Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego;
5. 28.23.Z Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych;
6. 28.29.Z Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana;
7. 28.99.Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana;
8. 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn;
9. 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych;
10. 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych;
11. 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia;
12. 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych;
13. 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych;
14. 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych;
15. 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych;
16. 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane;
17. 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania;
18. 46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego;
19. 46.66.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych;
Komisja Nadzoru Finansowego
1
COMP RB 50 2009 19. 46.66.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych;
20. 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń;
21. 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów;
22. 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana;
23. 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach;
24. 47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
25. 47.79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
26. 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;
27. 49.41.Z Transport drogowy towarów;
28. 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów;
29. 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
30. 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza;
31. 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;
32. 61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej;
33. 61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji
satelitarnej;
34. 61.30.Z Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej;
35. 61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji;
36. 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem;
37. 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;
38. 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;
39. 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;
40. 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;
41. 63.12.Z Działalność portali internetowych;
42. 64.20.Z Działalność holdingów finansowych;
43. 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów
emerytalnych;
44. 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych;
45. 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
46. 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne;
47. 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;
48. 73.11.Z Działalność agencji reklamowych;
49. 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych
(Internet);
50. 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach;
51. 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
52. 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery;
53. 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej
niesklasyfikowane;
54. 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych
prawem autorskim;
55. 80.10. Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa;
56. 80.20.Z Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa;
57. 80.30.Z Działalność detektywistyczna;
58. 82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center);
59. 85.32.A Technika;
60. 85.32.B Zasadnicze szkoły zawodowe;
61. 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
62. 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;
63. 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
64. 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację;
65. 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych.
§ 7. Działalność gospodarcza, na prowadzenie której przepisy obowiązującego prawa wymagają uzyskania
zezwolenia lub koncesji właściwych organów państwowych będzie przez Spółkę podjęta dopiero po uzyskaniu
stosownego zezwolenia lub koncesji.
§ 8. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 11 869 747,50 (słownie: jedenaście milionów osiemset sześćdziesiąt
dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści siedem złotych pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na:
1. 47.500 (czterdzieści siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 2,50 zł.
(dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych od numeru A 000.001 do A 047.500,
2. 1.260.000 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości
nominalnej 2,50 zł. (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych od numeru B 0.000.001 do B 1.260.000,
3. 150.527 (sto pięćdziesiąt tysięcy pięćset dwadzieścia siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości
nominalnej 2,50 zł. (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych od numeru C 000.001 do C 150.527,
Komisja Nadzoru Finansowego
2
COMP RB 50 2009
4. 210.870 (dwieście dziesięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości
nominalnej 2,50 zł. (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych od numeru E 000.001 do E 210.870,
5. 91.388 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o
wartości nominalnej 2,50 zł. (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych od numeru G 000.001 do G
091.388,
6. 555.000 (pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 2,50 zł.
(dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych od numeru H 000.001 do H 555.000,
7. 445.000 (czterysta czterdzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 2,50 zł.
(dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych od numeru I 000.001 do I 445.000,
8. 607.497 (sześćset siedem tysięcy, czterysta dziewięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o
wartości nominalnej 2,50 zł. (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych od numeru J 000.001 do J 607.
497,
9. 1.380.117 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt tysięcy sto siedemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii K, o
wartości nominalnej 2,50 (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych numerami od numeru K 0.000.001
do K 1.380.117.
§ 9. W Spółce mogą być wydawane akcje na okaziciela i akcje imienne zwykłe.
§10. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela lub akcji na okaziciela na akcje imienne jest dopuszczalna
za zgodą Rady Nadzorczej Spółki. Koszty takiej zamiany ponosi Spółka.
§11. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
§12.
1. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez Spółkę (umorzenie
dobrowolne).
2. Umorzenie akcji następuje na warunkach ustalonych uchwałą Walnego Zgromadzenia, która powinna określać
ilość i rodzaj akcji ulegających umorzeniu oraz warunki zapłaty za akcje, które podlegają umorzeniu.
3. Umorzenie następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki.
§13.
1. Podwyższenie kapitału zakładowego wymaga zmiany statutu i następuje w drodze emisji nowych akcji lub przez
podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji na zasadach określonych uchwałą Walnego
Zgromadzenia. Podwyższenie kapitału zakładowego może zostać dokonane poprzez przeznaczenie na ten cel
środków z kapitałów rezerwowych oraz kapitału zapasowego, zgodnie z uregulowaniami Kodeksu Spółek
Handlowych.
2. Obniżenie kapitału zakładowego wymaga zmiany statutu i następuje poprzez zmniejszenie wartości nominalnej
akcji lub poprzez umorzenie części akcji.
§14. Spółka może emitować obligacje w tym obligacje zamienne na akcje.
§15. Akcje Spółki są zbywalne.
III WŁADZE SPÓŁKI
§16. Władzami Spółki są:
• Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,
• Rada Nadzorcza,
• Zarząd.
A. WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
§17. Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne.
§18. Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy odbywają się w Warszawie.
§19. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywa się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego
roku obrotowego.
§20.
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady
Komisja Nadzoru Finansowego
3
COMP RB 50 2009 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady
Nadzorczej lub Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10% (dziesięć
procent) kapitału zakładowego.
2. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia
wniosku zgodnie z ust. 1.
3. Walne Zgromadzenie zostanie zwołane przez Radę Nadzorczą:
(a) w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w powyższym
§ 19; lub
(b) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1 Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w powyższym ust. 2.
§21.
1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że
cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do
powzięcia uchwały.
2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego
mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
3. Żądanie, o którym mowa w § 21 ust. 2, zgłoszone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, będzie
traktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie może
podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest
reprezentowany na Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały.
§22.
1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub
reprezentowanych akcji, o ile Kodeks Spółek Handlowych nie stanowi inaczej.
2. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.
§23.
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów akcjonariuszy obecnych na
Zgromadzeniu, o ile niniejszy Statut lub obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o wypłacie dywidendy wymagają większości 3/4 głosów
akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu.
§24.
1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
(1) podejmowanie uchwał o podziale zysków albo pokryciu strat,
(2) połączenie lub przekształcenie Spółki,
(3) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
(4) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
(5) ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej i zatwierdzenie regulaminu Rady Nadzorczej,
(6) tworzenie i znoszenie funduszów celowych,
(7) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,
(8) zmiana Statutu Spółki,
(9) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
(10) wybór likwidatorów,
(11) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub
sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
(12) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub akcjonariuszy.
2. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w
przepisach prawa lub w Statucie.
§25. Głosowanie na Walnych Zgromadzeniach jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad
wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do
odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.
B.RADA NADZORCZA
§26 Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do siedmiu osób, w tym Przewodniczącego i zastępcy
Przewodniczącego Rady Nadzorczej powoływanych uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki. Liczbę członków
Rady Nadzorczej ustala uchwałą Walne Zgromadzenie Spółki.
§27.
1. Kadencja Rady Nadzorczej trwa dwa lata i jest wspólną kadencją.
Komisja Nadzoru Finansowego
4
COMP RB 50 2009 1. Kadencja Rady Nadzorczej trwa dwa lata i jest wspólną kadencją.
2. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, zatwierdzanego uchwałą Walnego
Zgromadzenia.
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na nim Przewodniczący, a w razie jego nieobecności
zastępca Przewodniczącego. W przypadku nieobecności Przewodniczącego i zastępcy Przewodniczącego
przewodniczy najstarszy wiekiem członek Rady Nadzorczej.
4. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady
Nadzorczej a w przypadku jego nieobecności najstarszy wiekiem członek nowo wybranej Rady Nadzorczej.
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny się odbyć co najmniej cztery razy w roku.
6. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności zastępca Przewodniczącego zwołuje
posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady
Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.
7. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim 7 (siedmio) dniowym skutecznym powiadomieniem,
chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego
7 (siedmio) dniowego powiadomienia.
8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za
pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu w sposób opisany w zdaniu poprzednim nie
może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
9. Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków
bezpośredniego porozumiewania się na odległość, dopuszczalne jest także głosowanie pisemne w sprawie
uchwały poprzez wykorzystanie bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego
kwalifikowanego certyfikatu. Uchwała podjęta w sposób opisany w zdaniu poprzednim jest ważna, jeżeli wszyscy
członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści uchwały.
§28.
1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Oprócz innych spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu lub przepisami prawa, do
szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:
(1) badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat, badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu
co do podziału zysków i pokrycia strat;
(2) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki oraz zawieszanie w czynnościach członka Zarządu Spółki
lub całego Zarządu Spółki;
(3) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki i ustalanie zasad wynagradzania Zarządu Spółki;
(4) zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki (budżet);
(5) wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych;
(6) zamiana akcji imiennych na okaziciela oraz akcji na okaziciela na akcje imienne;
(7) wyrażenie zgody na emisję obligacji innych niż obligacje zamienne lub z prawem pierwszeństwa w drodze
uchwały określającej zasady emisji; szczegółowe warunki emisji określi każdorazowo Zarząd w swojej uchwale;
(8) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;
(9) wyrażenie zgody na nabycie lub objęcie udziałów lub akcji w spółkach kapitałowych o cenie nabycia lub
wartości objęcia powyżej 5% kapitałów własnych Spółki;
(10) wyrażenie zgody na wniesienie wkładu lub wstąpienie w prawa i obowiązki wspólnika spółki osobowej albo
zawarcie lub przystąpienie do spółki cywilnej, jeżeli w wyniku takiej czynności Spółka zobowiązana będzie do
wydatku o wartości powyżej 5% kapitałów własnych Spółki;
(11) wyrażenie zgody na zaciąganie zobowiązań dotyczących pojedynczej transakcji lub serii powiązanych ze sobą
transakcji o łącznej wartości powyżej 5% (pięć procent) kapitałów własnych Spółki, nie przewidzianych w planie
finansowym Spółki (budżet) zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki. Postanowienie to nie
dotyczy umów handlowych związanych z bieżącą działalnością Spółki.
3.W przypadku nie przekazania planu finansowego przez Zarząd w terminie określonym w §32 ust. 3 lub nie
zatwierdzenia planu finansowego (budżetu) przez Radę Nadzorczą z powodu zastrzeżeń Rady Nadzorczej co do
jego prawidłowości lub korzystności założeń dla Spółki, Rada Nadzorcza ma prawo zawiesić jednego lub większą
ilość członków Zarządu z takiego powodu oraz delegować swoich przedstawicieli do Zarządu, w szczególności
celem osobistego uczestnictwa w pracach nad planem finansowym (budżetem) Spółki.
§29.
1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Zasady wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.
3. Rada Nadzorcza może delegować jednego lub kilku spośród swoich członków do indywidualnego wykonywania
Komisja Nadzoru Finansowego
5
COMP RB 50 2009 3. Rada Nadzorcza może delegować jednego lub kilku spośród swoich członków do indywidualnego wykonywania
czynności nadzorczych.
4. Rada Nadzorcza ma prawo żądać dostarczenia wszelkich informacji dotyczących przedsiębiorstwa Spółki oraz
ma prawo zbadać uzyskane informacje dotyczące Spółki, chyba że odrębne przepisy prawa uniemożliwiają
dostarczenie takiej informacji. Rada Nadzorcza ma prawo wglądu do dokumentów księgowych Spółki.
§30. Do podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki wymagana jest zwykła większość głosów tj. większość
głosów oddanych „za” uchwałą, gdzie głosy „wstrzymujące się” nie są wliczane do kworum (nie mają wpływu na
wynik głosowania). W przypadku równej liczby głosów za i przeciwko podjęciu uchwały, głos decydujący ma
Przewodniczący Rady Nadzorczej, zaś w jego nieobecności decyduje głos osoby przewodniczącej w posiedzeniu
Rady Nadzorczej Spółki.
C. ZARZĄD
§31.
1. Zarząd Spółki składa się z trzech do ośmiu osób powoływanych na wspólną kadencję. W skład Zarządu
wchodzą: Prezes Zarządu i dwaj Wiceprezesi Zarządu, a w przypadku Zarządu składającego się z więcej niż trzech
osób również członkowie Zarządu. Kadencja Zarządu trwa cztery lata.
2. Zarząd Spółki powołuje Rada Nadzorcza określając liczbę członków Zarządu na każdą kadencję oraz funkcję,
jaką powołana do Zarządu Spółki osoba ma pełnić w Zarządzie. Zmiana funkcji pełnionej w Zarządzie Spółki nie
jest dopuszczalna bez uprzedniego odwołania danej osoby z Zarządu Spółki.
3. Rada Nadzorcza może odwołać członka Zarządu lub cały Zarząd Spółki przed upływem kadencji.
§32.
1. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki, niezastrzeżone ustawą lub niniejszym
Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.
3. Zarząd jest zobowiązany w szczególności do przedstawienia Radzie Nadzorczej projektu planu finansowego
(budżetu) na następny rok obrotowy w terminie ustalonym corocznie uchwałą Rady Nadzorczej przekazaną
Zarządowi.
4.Zarząd działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą.
5. Do składania oświadczeń woli oraz podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu
samodzielnie lub dwóch Wiceprezesów Zarządu łącznie lub Wiceprezes Zarządu łącznie z członkiem Zarządu.
§33. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej upoważniony uchwałą Rady Nadzorczej
zawiera w imieniu Spółki umowy o pracę lub inne umowy pomiędzy członkami Zarządu a Spółką, w tym samym
trybie dokonuje się w imieniu Spółki innych czynności związanych ze stosunkiem pracy lub innym stosunkiem
umownym członka Zarządu.
IV RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI
§34.
1. Na pokrycie strat bilansowych Spółka utworzy kapitał zapasowy, na który będą dokonywane coroczne odpisy, w
wysokości nie mniejszej niż 8% (osiem procent) czystego zysku rocznego, do czasu kiedy kapitał zapasowy
osiągnie wysokość równą wysokości 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego.
2. Spółka utworzy kapitał rezerwowy na pokrycie poszczególnych wydatków lub strat. Na mocy uchwały Walnego
Zgromadzenia mogą być także tworzone, znoszone i wykorzystywane stosownie do potrzeb fundusze celowe.
3. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
(a) kapitał zapasowy;
(b) inwestycje;
(c) dodatkowy kapitał rezerwowy tworzony w Spółce;
(d) dywidendy dla akcjonariuszy;
(e) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
§35. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
Zmiany dokonane w treści statutu Spółki opisane zostały w raprocie bieżącym 39/2009 z 1 lipca 2009 roku i są
zawarte w treści uchwał 20/2009, 21/2009 i 24/2009 z ZWZA Spółki z 30 czerwca 2009 roku. Jednolity tekst statutu
Spółki dostępny jest również na jej stronach internetowych.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje o wejściu w życie uchwał 27/2009 i 28/2009 powołujących Pana Ryszarda
Komisja Nadzoru Finansowego
6
COMP RB 50 2009 Jednocześnie Zarząd Spółki informuje o wejściu w życie uchwał 27/2009 i 28/2009 powołujących Pana Ryszarda
Bartkowiaka i Pana Marcina Wierzbickiego w skład Rady Nadzorczej Spółki. Uchwały weszły w życie w dniu
dzisiejszym w związku ze spełnieniem warunku związanego z zarejestrowaniem przez sąd zmian w statucie Spółki
wynikających z uchwały 24/2009 ZWZA Spółiki z 30 czerwca 2009 roku. Informacje wskazane w Par. 5 pkt. 1.22 i
Par. 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Spółka przekazała raportem
bieżącym 41/2009 z dnia 1 lipca 2009 roku.