Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Wybór członków Zarządu Spółki (Raport: 17/2008) 5 / 6 / 2008

Temat: Wybór członków zarządu spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Comp Safe Support SA informuje, ze w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki powołała Jacka Papaja na dwuletnią kadencję Prezesa Zarządu Spółki.

Jacek Papaj ma 55 lat. Jacek Papaj posiada wykształcenie wyższe – ukończył Politechnikę Warszawską na kierunku elektronika. W latach 1978-1982 pełnił funkcję referenta ds. realizacji kontraktów, a następnie kierownika laboratorium legalizacji aparatów elektronicznych w Zakładach Kineskopowych UNITRA POLKOLOR. W roku 1982 był specjalistą ds. kooperacji produkcji w przedsiębiorstwie SCANPRODUCT. W latach 1983-1985 pełnił funkcję specjalisty elektronika ds. uruchomień w Warszawskich Zakładach Urządzeń Informatyki METAMAT. W latach 1984-1986 piastował stanowisko głównego specjalisty w Spółdzielni Pracy Doradców Gospodarczych KON-POL. W okresie 1986-1987 r. był Kierownikiem Zakładu Obrotu w Towarzystwie Innowacji Technicznych KAMAR. W latach 1987-1993 – Prezes Zarządu COMP Sp. z o.o. (obecnie Comp Data Sp. z o.o.) W latach 1991-1997 – Prezes Zarządu COMP Ltd Sp. z o.o. Warszawa. Od 1994 do 2002 r. – Prezes Zarządu ICD Comp Consulting Sp. z o.o. W lata 1995-2004 – Prezes Zarządu Comp Rzeszów S.A. Od roku 1997 do chwili obecnej pełni funkcję Prezesa Zarządu COMP S.A. (od grudnia 2007 roku Comp Safe Support S.A.). Od roku 1997 do chwili obecnej pełni funkcję Dyrektora Generalnego COMP S.A. W latach 1998-2004 był członkiem rady nadzorczej TechLab2000 Sp. z o.o. Od 1999 do 14.04.2004 roku pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej RADCOMP S.A. oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej PACOMP Sp. z o.o. W latach 2001- 2004 był Przewodniczącym Rady Nadzorczej TORN Sp. z o.o. Od dnia 7.05.2007 r. do 10 grudnia 2007 roku był członkiem Rady Nadzorczej spółki CSS S.A. Od marca 2006 r. pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Novitus S.A. Od lutego 2008 roku pełni funkcję Przedowniczącego Rady Nadzorczej Safe Computing Sp. z o.o.

Według złożonego oświadczenia Jacek Papaj nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.

Jacek Papaj nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, nie pełnił funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które znalazły się w okresie jego kadencji w stanie upadłości lub likwidacji lub wobec których orzeczono zarząd komisaryczny. Jacek Papaj nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu ani nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu Karnego oraz art. 585, art. 587 i art. 590-591 Kodeksu Spółek Handlowych. Przeciwko Jackowi Papajowi nie wniesiono aktu oskarżenia. Jacek Papaj nie ponosił żadnych sankcji ze strony organów państwowych lub samorządowych, a także żadnych organizacji zawodowych i korporacyjnych.

Andrzeja Olafa Wąsowskiego na dwuletnią kadencję Wiceprezesa Zarządu Spółki.

Andrzej Olaf Wąsowski ma 48 lat. Andrzej Olaf Wąsowski posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Politechnikę Gdańską na kierunku mechaniki. W latach 1984-1991 pełnił funkcje asystenta, doktoranta i starszego asystenta w Polskiej Akademii Nauk. W latach 1991-1996 był dyrektorem w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Od roku 1996 do chwili obecnej jest Dyrektorem Zarządzającym i Wiceprezesem Zarządu w COMP S.A (od grudnia 2007 Comp Safe Support SA). Od 1998 roku do chwili obecnej zajmuje stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej TechLab2000 Sp. z o.o. Od 1999 do chwili obecnej jest członkiem Rady Nadzorczej PACOMP Sp. z o.o., pełniąc od 2005 roku funkcję jej przewodniczącego. Od roku 2001 do 2005 był członkiem Rady Nadzorczej TORN Sp. z o.o. Od lipca 2005 roku jest Pzewodniczącym Rady Nadzorczej Enigma SOI Sp. z o.o.

Według złożonego oświadczenia Andrzej Olaf Wąsowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Andrzej Olaf Wąsowski nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, nie pełnił funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które znalazły się w okresie jego kadencji w stanie upadłości lub likwidacji lub wobec których orzeczono zarząd komisaryczny. Andrzej Olaf Wąsowski nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu ani nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu Karnego oraz art. 585, art. 587 i art. 590-591 Kodeksu Spółek Handlowych. Przeciwko Andrzejowi Olafowi Wąsowskiemu nie wniesiono aktu oskarżenia. Andrzej Olaf Wąsowski nie ponosił żadnych sankcji ze strony organów państwowych lub samorządowych, a także żadnych organizacji zawodowych i korporacyjnych.

Krzysztofa Morawskiego na dwuletnią kadencję Członka Zarządu Spółki.

Krzysztof Morawski ma 43 lata. Krzysztof Morawski posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Politechnikę Warszawską na kierunku sterowanie mikroprocesorowe. W latach 1987-1990 był asystentem działu automatyki w MEROMP – Centrum Badawczo-Wdrożeniowe. W roku 1990 pełnił funkcję starszego referenta technicznego w Polskich Zakładach Lotniczych. W latach 1990-1991 był asystentem na Wydziale Elektrycznym na Politechnice Warszawskiej. W latach 1991-1996 – główny specjalista w Departamencie Informatyki w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Od 1996 roku do 2005 był kierownikiem projektów, inżynierem systemowym oraz dyrektorem handlowym w COMP S.A. Od roku 2005 do chwili obecnej pełni funkcję Członka Zarządu COMP S.A (od grudnia 2007 Comp Safe Support S.A.). Od października 2007 roku pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Enigma SOI Sp. z o.o. Od lutego 2008 roku pełni funkcje Członka Rady Nadzorczej Safe Computing Sp. z o.o.

Według złożonego oświadczenia Krzysztof Morawski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Krzysztof Morawski nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, nie pełnił funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które znalazły się w okresie jego kadencji w stanie upadłości lub likwidacji lub wobec których orzeczono zarząd komisaryczny. Krzysztof Morawski nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu ani nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu Karnego oraz art. 585, art. 587 i art. 590-591 Kodeksu Spółek Handlowych. Przeciwko Krzysztofowi Morawskiemu nie wniesiono aktu oskarżenia. Krzysztof Morawski nie ponosił żadnych sankcji ze strony organów państwowych lub samorządowych, a także żadnych organizacji zawodowych i korporacyjnych.