Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki 30 czerwca 2009 roku (Raport: 27/2009) 22 / 5 / 2009

Temat: WZA Spółki 30 czerwca 2009 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Comp Safe Support S.A. informuje, że na dzień 30 czerwca 2009 roku, na godzinę 1000 w Warszawie w siedzibie Spółki przy ul. Jutrzenki 116, zwołane zostaje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Comp Safe Support Spółka Akcyjna, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad,

2. Wybór przewodniczącego obrad,

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał,

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008,

b) rozpatrzenia i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp Safe Support S.A. za rok obrotowy 2008,

c) rozpatrzenia i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2008,

d) podział zysku za rok obrotowy 2008,

e) udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki ze sprawowania funkcji w roku obrotowym 2008,

f) udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki ze sprawowania funkcji w roku obrotowym 2008,

g) utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki,

h) udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do nabycia w ciągu 5 lat od podjęcia uchwały do 949 579 akcji Spółki,

i) zmian w statucie Spółki,

j) ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej,

k) uzupełnienie składu Rady Nadzorczej,

j) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki,

5. Zamknięcie Zgromadzenia.

 

Na podstawie art. 402 §2 Kodeku spółek handlowych wskazuje się że projektowane są następujące zmiany Statutu Spółki:

 

Zmienia się §1 statutu Spółki o dotychczasowej treści:

㤠1.

1. Firma Spółki brzmi Comp Safe Support Spółka Akcyjna.

2. Spółka może używać firmy w skrócie Comp Safe Support S.A. oraz wyróżniającego Spółkę znaku graficznego.”

 

Dotychczasowy §1 statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

㤠1.

1. Firma Spółki brzmi Comp Spółka Akcyjna.

2. Spółka może używać firmy w skrócie Comp S.A. oraz wyróżniającego Spółkę znaku graficznego.”

 

Zmienia się §6 statutu Spółki o dotychczasowej treści:

II PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

㤠6.

Przedmiotem działalności Spółki są:

1. Produkcja komputerów i innych urządzeń do przetwarzania informacji (PKD 30.02.Z),

2. Badania i analizy techniczne (PKD 74.30.Z),

3. Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 67.13.),

4. Przetwarzanie danych (PKD 72.30.Z),

5. Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (PKD 72.10.Z),

6. Działalność w zakresie oprogramowania (PKD 72.20.Z),

7. Działalność związana z bazami danych (PKD 72.40.Z),

8. Pozostała działalność związana z informatyką (PKD 72.60.Z),

9. Transmisja danych i teleinformatyka (PKD 64.20.C),

10. Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego, gdzie indziej nie sklasyfikowana, z wyjątkiem działalności usługowej (PKD 31.62.A),

11. Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu elektrycznego, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 31.62.B),

12. Pozostałe usługi telekomunikacyjne (PKD 64.20.G),

13. Wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych (PKD 45.31.D),

14. Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń biurowych (PKD 51.64.Z),

15. Pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana (PKD 51.70.A),

16. Pozostała sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana (PKD 51.70.B),

17. Sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego (PKD 52.48.A),

18. Pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową (PKD 52.63.Z),

19. Wynajem maszyn i urządzeń biurowych (PKD 71.33.Z),

20. Konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i liczących (PKD 72.50.Z),

21. Prace badawczo – rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych (PKD 73.10.G),

22. Reklama (PKD 74.40.Z),

23. Pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 80.42.Z.),

24. Pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 74.84.B),

25. Wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli (PKD 45.31.A),

26. Wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych (PKD 45.31.B),

27. Wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych (PKD 45.32.Z),

28. Wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych (PKD 45.33.A),

29. Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 45.45.Z),

30. Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (PKD 51.84.Z),

31. Transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi (PKD 60.24.B),

32. Magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach (PKD 63.12.C),

33. Działalność edycyjna w zakresie oprogramowania (PKD 72.21.Z),

34. Działalność w zakresie oprogramowania, pozostała (PKD 72.22.Z),

35. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14.A),

36. Działalność detektywistyczna i ochroniarska (PKD 74.60.Z),

37. Działalność centrów telefonicznych (call center) (PKD 74.86.Z),

38. Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 80.42.B).”

 

Dotychczasowy §6 statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

„II PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 6.

Przedmiotem działalności Spółki są:

1. 26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych;

2. 26.30.Z Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego;

3. 26.51.Z Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych;

4. 27.90.Z Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego;

5. 28.23.Z Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych;

6. 28.29.Z Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana;

7. 28.99.Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana;

8. 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn;

9. 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych;

10. 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych;

11. 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia;

12. 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych;

13. 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych;

14. 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych;

15. 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych;

16. 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane;

17. 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania;

18. 46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego;

19. 46.66.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych;

20. 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń;

21. 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów;

22. 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana;

23. 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

24. 47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

25. 47.79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

26. 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;

27. 49.41.Z Transport drogowy towarów;

28. 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów;

29. 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;

30. 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza;

31. 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;

32. 61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej;

33. 61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej;

34. 61.30.Z Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej;

35. 61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji;

36. 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem;

37. 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;

38. 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;

39. 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;

40. 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;

41. 63.12.Z Działalność portali internetowych;

42. 64.20.Z Działalność holdingów finansowych;

43. 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;

44. 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych;

45. 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;

46. 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne;

47. 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;

48. 73.11.Z Działalność agencji reklamowych;

49. 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet);

50. 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach;

51. 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;

52. 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery;

53. 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane;

54. 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;

55. 80.10. Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa;

56. 80.20.Z Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa;

57. 80.30.Z Działalność detektywistyczna;

58. 82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center);

59. 85.32.A Technika;

60. 85.32.B Zasadnicze szkoły zawodowe;

61. 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;

62. 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;

63. 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;

64. 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację;

65. 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych.

 

Zmienia się §20 statutu Spółki o dotychczasowej treści:

㤠20.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego.

2. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia wniosku zgodnie z ust. 1.

3. Walne Zgromadzenie zostanie zwołane przez Radę Nadzorczą:

(a) w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w powyższym § 19; lub

(b) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1 Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w powyższym ust. 2.”

 

Dotychczasowy §20 statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

„§20

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki.

2. Rada Nadzorcza lub Przewodniczący Rady Nadzorczej może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z własnej inicjatywy, oraz Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, gdy Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w powyższym § 19.

3. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jednocześnie wyznaczając jego Przewodniczącego.

4. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które powinno zostać zwołane w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia Zarządowi Spółki żądania.”

 

Zmienia się §21 statutu Spółki o dotychczasowej treści:

㤠21.

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały.

2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.

3. Żądanie, o którym mowa w § 21 ust. 2, zgłoszone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, będzie traktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”

 

Dotychczasowy §21 statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

„§21.

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały.

2. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.

3. Żądanie, o którym mowa w § 21 ust. 2, zgłoszone później niż 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, będzie traktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”

 

Zmienia się §24 ust. statutu Spółki o dotychczasowej treści:

„§24

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

(1) podejmowanie uchwał o podziale zysków albo pokryciu strat,

(2) połączenie lub przekształcenie Spółki,

(3) rozwiązanie i likwidacja Spółki,

(4) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,

(5) ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej i zatwierdzenie regulaminu Rady Nadzorczej,

(6) tworzenie i znoszenie funduszów celowych,

(7) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,

(8) zmiana Statutu Spółki,

(9) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,

(10) wybór likwidatorów,

(11) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,

(12) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub akcjonariuszy.

2. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w przepisach prawa lub w Statucie.”

 

Dotychczasowy §24 statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

„§24

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

(1) podejmowanie uchwał o podziale zysków albo pokryciu strat;

(2) połączenie lub przekształcenie Spółki;

(3) rozwiązanie i likwidacja Spółki;

(4) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;

(5) ustalenie zasad wynagradzania członków Rady;

(6) tworzenie i znoszenie funduszów celowych;

(7) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki;

(8) zmiana Statutu Spółki;

(9) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa;

(10) wybór likwidatorów;

(11) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru;

(12) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub akcjonariuszy.

2. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w przepisach prawa lub w Statucie.”

 

Zmienia się §26 statutu Spółki o dotychczasowej treści:

㤠26.

Rada Nadzorcza składa się z pięciu osób, w tym Przewodniczącego i zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej powoływanych uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki.”

 

Dotychczasowy §26 statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

㤠26

Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do sześciu osób, w tym Przewodniczącego i zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej powoływanych uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala uchwałą Walne Zgromadzenie Spółki.”

 

Zmienia się §27 statutu Spółki o dotychczasowej treści:

„§27

1 Kadencja Rady Nadzorczej trwa dwa lata i jest wspólną kadencją.

2 Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie.

3 Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na nim Przewodniczący, a w razie jego nieobecności zastępca Przewodniczącego. W przypadku nieobecności Przewodniczącego i zastępcy Przewodniczącego przewodniczy najstarszy wiekiem członek Rady Nadzorczej.

4 Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej a w przypadku jego nieobecności najstarszy wiekiem członek nowo wybranej Rady Nadzorczej.

5 Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny się odbyć co najmniej cztery razy w roku.

6 Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności zastępca Przewodniczącego zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.

7 Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim 7 (siedmio) dniowym skutecznym powiadomieniem, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego 7 (siedmio) dniowego powiadomienia.

8 Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu w sposób opisany w zdaniu poprzednim nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

9 Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, dopuszczalne jest także głosowanie pisemne w sprawie uchwały poprzez wykorzystanie bezpiecznego podpisu elektronicznego. Uchwała podjęta w sposób opisany w zdaniu poprzednim jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści uchwały.”

 

Dotychczasowy §27 statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

„§27

1 Kadencja Rady Nadzorczej trwa dwa lata i jest wspólną kadencją.

2 Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

3 Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na nim Przewodniczący, a w razie jego nieobecności zastępca Przewodniczącego. W przypadku nieobecności Przewodniczącego i zastępcy Przewodniczącego przewodniczy najstarszy wiekiem członek Rady Nadzorczej.

4 Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej a w przypadku jego nieobecności najstarszy wiekiem członek nowo wybranej Rady Nadzorczej.

5 Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny się odbyć co najmniej cztery razy w roku.

6 Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności zastępca Przewodniczącego zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.

7 Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim 7 (siedmio) dniowym skutecznym powiadomieniem, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego 7 (siedmio) dniowego powiadomienia.

8 Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu w sposób opisany w zdaniu poprzednim nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

9 Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, dopuszczalne jest także głosowanie pisemne w sprawie uchwały poprzez wykorzystanie bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Uchwała podjęta w sposób opisany w zdaniu poprzednim jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści uchwały.”

 

Ponadto Zarząd Comp Safe Support S.A. informuje, że:

– zgodnie z 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 9 ust 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi: Akcjonariusze spółek publicznych posiadający akcje zdematerializowane powinni złożyć w spółce imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Warunkiem uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest złożenie w jej siedzibie, najpóźniej na tydzień przed terminem walnego zgromadzenia, świadectwa wystawionego celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w tym zgromadzeniu. W zakresie tym art. 406 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych nie stosuje się;

– zgodnie z art. 412 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być wystawione na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych powinni legitymować się aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego, wskazującym osoby uprawnione do reprezentacji;

– listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą wyłożone na 3 dni powszednie przed terminem Zgromadzenia Akcjonariuszy w siedzibie Spółki;

– osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu Akcjonariuszy będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Zgromadzenia Akcjonariuszy, bezpośrednio przed salą obrad w godzinach 9:00 – 10:00.