Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Uchwały podjęte na WZA Spółki w dniu 12 kwietnia 2005 (Raport: 31/2005) 12 / 4 / 2005

Temat: Uchwały podjęte na WZA Spółki w dniu 12 kwietnia 2005

Podstawa prawna: §45 ust.1 pkt. 5 RO – WZA podjęte uchwały

Zarząd Spółki COMP SA informuje, że w dniu 12 kwietnia 2005 roku, o godzinie 12.00 w Warszawie, przy ulicy gen. Sosnkowskiego 29 odbyło się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy COMP SA. Na Zgromadzeniu podjęte zostały następujące uchwały:

 

Uchwała Nr 1

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki COMP S.A. w roku obrotowym 2004

 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie COMP S.A. niniejszym Zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki COMP S.A. za rok obrotowy 2004.

 

 

Uchwała Nr 2

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki COMP S.A. w roku obrotowym 2004r.

 

Działając na podstawie art. 382 §3 w zw. z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust.2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie COMP S.A. niniejszym zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Spółki COMP S.A. za rok obrotowy 2004r.

 

 

Uchwała Nr 3

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki COMP S.A. za rok obrotowy 2004

 

 

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie COMP S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2004 zawierające:

– bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 67 113 021,91 złotych,

– rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r. wskazujący zysk netto w kwocie 6 706 134,48 złotych,

– sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2004r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 4 064 328,23 złotych,

– zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1 126 876,98 złotych,

– informację dodatkową.

 

Uchwała Nr 4

 

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2004.

 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust 1 pkt. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie COMP S.A. niniejszym:

 

Dokonuje podziału zysku netto w kwocie 6 706 134,48 złotych za rok obrotowy 2004 w następujący sposób:

1. kwotę 200 000 zł.- na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

2. kwotę 100 000 zł. – na wypłatę nagrody dla Jacka Papaja,

3. kwotę 80 000 zł. – na wypłatę nagrody dla Andrzeja Olafa Wąsowskiego,

4. kwotę 80 000 zł. – na wypłatę nagrody dla Grzegorza Zieleńca,

5. kwotę 6 246 134,48 zł. – na kapitał zapasowy.

 

 

Uchwała Nr 5

 

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004

 

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy COMP S.A. udziela absolutorium Jackowi Papajowi – Prezesowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2004 roku do 31.12.2004 roku.

 

 

Uchwała Nr 6

 

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004

 

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy COMP S.A. udziela absolutorium Andrzejowi Olafowi Wąsowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2004 roku do 31.12.2004 roku.

 

Uchwała Nr 7

 

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004

 

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust.2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy COMP S.A. udziela absolutorium Grzegorzowi Zieleńcowi – Wiceprezesowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2004 roku do 31.12.2004 roku.

 

 

Uchwała Nr 8

 

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004

 

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy COMP S.A. niniejszym udziela absolutorium Robertowi Tomaszewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01-01-2004 roku do 23-02-2004 roku, oraz jako Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 23-02-2004 roku do 31-12-2004 roku.

 

 

Uchwała Nr 9

 

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004

 

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy COMP S.A. niniejszym udziela absolutorium Jackowi Pulwarskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2004 roku do 31.12.2004 roku.

 

 

Uchwała Nr 10

 

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004

 

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy COMP S.A. niniejszym udziela absolutorium Tomaszowi Markowi Bogutynowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 23-02-2004 roku do 31-12- 2004 roku.

 

 

Uchwała Nr 11

 

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004

 

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy COMP S.A. niniejszym udziela absolutorium Włodzimierzowi Kazimierzowi Hauserowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 23-02- 2004 roku do 31-12-2004 roku.

 

 

Uchwała Nr 12

 

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004

 

na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy COMP S.A. niniejszym udziela absolutorium Jerzemu Reyowi – za okres od 01-01-2004 roku do 31-12-2004 roku. ze sprawowania przez niego funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

 

 

Uchwała Nr 13

 

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004

 

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy COMP S.A. niniejszym udziela absolutorium Dariuszowi Prończukowi za okres od 01-01- 2004 roku do 23-02-2004 roku ze sprawowania przez niego funkcji Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.

 

 

Uchwała Nr 14

 

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004

 

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy COMP S.A. niniejszym udziela absolutorium Piotrowi Augustyniakowi – za okres 01-01- 2004 roku do 23-02-2004 roku. ze sprawowania przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej.

 

 

Uchwała Nr 15

 

w sprawie powierzenie funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej

 

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i §29 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy COMP S.A. niniejszym postanawia zgodnie ze wskazaniem Akcjonariusza Jacka Papaja powierzyć sprawowanie funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej panu Tomaszowi Bogutyn.

 

 

Uchwała Nr 16

 

w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki COMP S.A. z tytułu pełnienia przez nich funkcji w Radzie

 

Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust.1 pkt 5 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy COMP S.A. niniejszym postanawia:

 

Ustalić wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia przez nich funkcji w Radzie Nadzorczej:

– z dniem 1 stycznia 2005r. ustalić wynagrodzenie miesięczne z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej w kwocie 2 000 zł.,

– z dniem 1 stycznia 2005r. ustalić wynagrodzenie miesięczne z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej w kwocie 3 000 zł.

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

Załącznik do uchwały Nr 2:

 

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Comp S.A. za rok obrotowy 2004 dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy sporządzone w dniu 4 kwietnia 2005 r.

 

Rada Nadzorcza Comp S.A. w ciągu roku sprawozdawczego 2004, tj. od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r., działała początkowo w składzie:

 

– Dariusz Prończuk – Przewodniczący

– Jerzy Rey – Wiceprzewodniczący

– Piotr Augustyniak

– Jacek Pulwarski

– Robert Tomaszewski,

 

zaś od 23 lutego 2004 roku w składzie:

 

– Robert Tomaszewski – Przewodniczący

– Jerzy Rey – Wiceprzewodniczący

– Jacek Pulwarski

– Włodzimierz Hausner

– Tomasz Bogutyn

 

W omawianym okresie Rada odbyła 3 posiedzenia oraz podjęła szereg uchwał w trybie obiegowym.

 

Członkowie Rady przeprowadzili badanie sprawozdania finansowego, zarówno co do zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, badanie sprawozdania zarządu oraz wniosku zarządu co do podziału zysku.

Prawidłowość sporządzonego przez zarząd sprawozdania finansowego potwierdza wynik badania przeprowadzonego przez biegłych, przedstawiony w załączonej opinii, w której stwierdza się m.inn., że sprawozdanie finansowe, obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne:

 

– przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej spółki COMP S.A. na dzień 31 grudnia 2004 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku,

– sporządzone zostało, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z określonymi w Ustawie z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. 02.76.694) zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,

– jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu Spółki.

 

W minionym roku obrotowym Rada Nadzorcza nie podejmowała żadnych decyzji ani działań nadzwyczajnych.

 

Rada rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy podjęcie uchwał: zatwierdzającej sprawozdanie zarządu, zatwierdzającej sprawozdanie finansowe, udzielających pokwitowania członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w minionym roku obrotowym oraz przyjmującej wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2004.

 

Zarząd Spółki COMP SA informuje, że w dniu 12 kwietnia 2005 roku, o godzinie 12.00 w Warszawie, przy ulicy gen. Sosnkowskiego 29 odbyło się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy COMP SA. Na Zgromadzeniu podjęte zostały następujące uchwały:

Uchwała Nr 1

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki COMP S.A. w roku obrotowym 2004

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie COMP S.A. niniejszym Zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki COMP S.A. za rok obrotowy 2004.

Uchwała Nr 2

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki COMP S.A. w roku obrotowym 2004r.

Działając na podstawie art. 382 §3 w zw. z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust.2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie COMP S.A. niniejszym zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Spółki COMP S.A. za rok obrotowy 2004r.

Uchwała Nr 3

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki COMP S.A. za rok obrotowy 2004

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie COMP S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2004 zawierające:

– bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 67 113 021,91 złotych,

– rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r. wskazujący zysk netto w kwocie 6 706 134,48 złotych,

– sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2004r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 4 064 328,23 złotych,

– zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1 126 876,98 złotych,

– informację dodatkową.

Uchwała Nr 4

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2004.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust 1 pkt. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie COMP S.A. niniejszym:

Dokonuje podziału zysku netto w kwocie 6 706 134,48 złotych za rok obrotowy 2004 w następujący sposób:

1. kwotę 200 000 zł.- na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

2. kwotę 100 000 zł. – na wypłatę nagrody dla Jacka Papaja,

3. kwotę 80 000 zł. – na wypłatę nagrody dla Andrzeja Olafa Wąsowskiego,

4. kwotę 80 000 zł. – na wypłatę nagrody dla Grzegorza Zieleńca,

5. kwotę 6 246 134,48 zł. – na kapitał zapasowy.

Uchwała Nr 5

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy COMP S.A. udziela absolutorium Jackowi Papajowi – Prezesowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2004 roku do 31.12.2004 roku.

Uchwała Nr 6

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy COMP S.A. udziela absolutorium Andrzejowi Olafowi Wąsowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2004 roku do 31.12.2004 roku.

Uchwała Nr 7

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust.2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy COMP S.A. udziela absolutorium Grzegorzowi Zieleńcowi – Wiceprezesowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2004 roku do 31.12.2004 roku.

Uchwała Nr 8

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy COMP S.A. niniejszym udziela absolutorium Robertowi Tomaszewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01-01-2004 roku do 23-02-2004 roku, oraz jako Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 23-02-2004 roku do 31-12-2004 roku.

Uchwała Nr 9

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy COMP S.A. niniejszym udziela absolutorium Jackowi Pulwarskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2004 roku do 31.12.2004 roku.

Uchwała Nr 10

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy COMP S.A. niniejszym udziela absolutorium Tomaszowi Markowi Bogutynowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 23-02-2004 roku do 31-12- 2004 roku.

Uchwała Nr 11

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy COMP S.A. niniejszym udziela absolutorium Włodzimierzowi Kazimierzowi Hauserowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 23-02- 2004 roku do 31-12-2004 roku.

Uchwała Nr 12

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004

na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy COMP S.A. niniejszym udziela absolutorium Jerzemu Reyowi – za okres od 01-01-2004 roku do 31-12-2004 roku. ze sprawowania przez niego funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Uchwała Nr 13

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy COMP S.A. niniejszym udziela absolutorium Dariuszowi Prończukowi za okres od 01-01- 2004 roku do 23-02-2004 roku ze sprawowania przez niego funkcji Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.

Uchwała Nr 14

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy COMP S.A. niniejszym udziela absolutorium Piotrowi Augustyniakowi – za okres 01-01- 2004 roku do 23-02-2004 roku. ze sprawowania przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Uchwała Nr 15

w sprawie powierzenie funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i §29 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy COMP S.A. niniejszym postanawia zgodnie ze wskazaniem Akcjonariusza Jacka Papaja powierzyć sprawowanie funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej panu Tomaszowi Bogutyn.

Uchwała Nr 16

w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki COMP S.A. z tytułu pełnienia przez nich funkcji w Radzie

Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust.1 pkt 5 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy COMP S.A. niniejszym postanawia:

Ustalić wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia przez nich funkcji w Radzie Nadzorczej:

– z dniem 1 stycznia 2005r. ustalić wynagrodzenie miesięczne z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej w kwocie 2 000 zł.,

– z dniem 1 stycznia 2005r. ustalić wynagrodzenie miesięczne z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej w kwocie 3 000 zł.

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik do uchwały Nr 2:

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Comp S.A. za rok obrotowy 2004 dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy sporządzone w dniu 4 kwietnia 2005 r.

Rada Nadzorcza Comp S.A. w ciągu roku sprawozdawczego 2004, tj. od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r., działała początkowo w składzie:

– Dariusz Prończuk – Przewodniczący

– Jerzy Rey – Wiceprzewodniczący

– Piotr Augustyniak

– Jacek Pulwarski

– Robert Tomaszewski,

zaś od 23 lutego 2004 roku w składzie:

– Robert Tomaszewski – Przewodniczący

– Jerzy Rey – Wiceprzewodniczący

– Jacek Pulwarski

– Włodzimierz Hausner

– Tomasz Bogutyn

W omawianym okresie Rada odbyła 3 posiedzenia oraz podjęła szereg uchwał w trybie obiegowym.

Członkowie Rady przeprowadzili badanie sprawozdania finansowego, zarówno co do zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, badanie sprawozdania zarządu oraz wniosku zarządu co do podziału zysku.

Prawidłowość sporządzonego przez zarząd sprawozdania finansowego potwierdza wynik badania przeprowadzonego przez biegłych, przedstawiony w załączonej opinii, w której stwierdza się m.inn., że sprawozdanie finansowe, obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne:

– przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej spółki COMP S.A. na dzień 31 grudnia 2004 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku,

– sporządzone zostało, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z określonymi w Ustawie z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. 02.76.694) zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,

– jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu Spółki.

W minionym roku obrotowym Rada Nadzorcza nie podejmowała żadnych decyzji ani działań nadzwyczajnych.

Rada rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy podjęcie uchwał: zatwierdzającej sprawozdanie zarządu, zatwierdzającej sprawozdanie finansowe, udzielających pokwitowania członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w minionym roku obrotowym oraz przyjmującej wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2004.