Uchwały podjęte na WZA Spółki w dniu 12 kwietnia 2005 (Raport: 31/2005) 12 / 4 / 2005

Temat: Uchwały podjęte na WZA Spółki w dniu 12 kwietnia 2005

Podstawa prawna: §45 ust.1 pkt. 5 RO – WZA podjęte uchwały

Zarząd Spółki COMP SA informuje, że w dniu 12 kwietnia 2005 roku, o godzinie 12.00 w Warszawie, przy ulicy gen. Sosnkowskiego 29 odbyło się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy COMP SA. Na Zgromadzeniu podjęte zostały następujące uchwały:

 

Uchwała Nr 1

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki COMP S.A. w roku obrotowym 2004

 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie COMP S.A. niniejszym Zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki COMP S.A. za rok obrotowy 2004.

 

 

Uchwała Nr 2

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki COMP S.A. w roku obrotowym 2004r.

 

Działając na podstawie art. 382 §3 w zw. z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust.2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie COMP S.A. niniejszym zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Spółki COMP S.A. za rok obrotowy 2004r.

 

 

Uchwała Nr 3

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki COMP S.A. za rok obrotowy 2004

 

 

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie COMP S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2004 zawierające:

– bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 67 113 021,91 złotych,

– rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r. wskazujący zysk netto w kwocie 6 706 134,48 złotych,

– sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2004r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 4 064 328,23 złotych,

– zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1 126 876,98 złotych,

– informację dodatkową.

 

Uchwała Nr 4

 

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2004.

 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust 1 pkt. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie COMP S.A. niniejszym:

 

Dokonuje podziału zysku netto w kwocie 6 706 134,48 złotych za rok obrotowy 2004 w następujący sposób:

1. kwotę 200 000 zł.- na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

2. kwotę 100 000 zł. – na wypłatę nagrody dla Jacka Papaja,

3. kwotę 80 000 zł. – na wypłatę nagrody dla Andrzeja Olafa Wąsowskiego,

4. kwotę 80 000 zł. – na wypłatę nagrody dla Grzegorza Zieleńca,

5. kwotę 6 246 134,48 zł. – na kapitał zapasowy.

 

 

Uchwała Nr 5

 

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004

 

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy COMP S.A. udziela absolutorium Jackowi Papajowi – Prezesowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2004 roku do 31.12.2004 roku.

 

 

Uchwała Nr 6

 

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004

 

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy COMP S.A. udziela absolutorium Andrzejowi Olafowi Wąsowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2004 roku do 31.12.2004 roku.

 

Uchwała Nr 7

 

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004

 

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust.2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy COMP S.A. udziela absolutorium Grzegorzowi Zieleńcowi – Wiceprezesowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2004 roku do 31.12.2004 roku.

 

 

Uchwała Nr 8

 

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004

 

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy COMP S.A. niniejszym udziela absolutorium Robertowi Tomaszewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01-01-2004 roku do 23-02-2004 roku, oraz jako Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 23-02-2004 roku do 31-12-2004 roku.

 

 

Uchwała Nr 9

 

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004

 

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy COMP S.A. niniejszym udziela absolutorium Jackowi Pulwarskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2004 roku do 31.12.2004 roku.

 

 

Uchwała Nr 10

 

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004

 

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy COMP S.A. niniejszym udziela absolutorium Tomaszowi Markowi Bogutynowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 23-02-2004 roku do 31-12- 2004 roku.

 

 

Uchwała Nr 11

 

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004

 

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy COMP S.A. niniejszym udziela absolutorium Włodzimierzowi Kazimierzowi Hauserowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 23-02- 2004 roku do 31-12-2004 roku.

 

 

Uchwała Nr 12

 

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004

 

na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy COMP S.A. niniejszym udziela absolutorium Jerzemu Reyowi – za okres od 01-01-2004 roku do 31-12-2004 roku. ze sprawowania przez niego funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

 

 

Uchwała Nr 13

 

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004

 

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy COMP S.A. niniejszym udziela absolutorium Dariuszowi Prończukowi za okres od 01-01- 2004 roku do 23-02-2004 roku ze sprawowania przez niego funkcji Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.

 

 

Uchwała Nr 14

 

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004

 

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy COMP S.A. niniejszym udziela absolutorium Piotrowi Augustyniakowi – za okres 01-01- 2004 roku do 23-02-2004 roku. ze sprawowania przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej.

 

 

Uchwała Nr 15

 

w sprawie powierzenie funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej

 

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i §29 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy COMP S.A. niniejszym postanawia zgodnie ze wskazaniem Akcjonariusza Jacka Papaja powierzyć sprawowanie funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej panu Tomaszowi Bogutyn.

 

 

Uchwała Nr 16

 

w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki COMP S.A. z tytułu pełnienia przez nich funkcji w Radzie

 

Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust.1 pkt 5 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy COMP S.A. niniejszym postanawia:

 

Ustalić wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia przez nich funkcji w Radzie Nadzorczej:

– z dniem 1 stycznia 2005r. ustalić wynagrodzenie miesięczne z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej w kwocie 2 000 zł.,

– z dniem 1 stycznia 2005r. ustalić wynagrodzenie miesięczne z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej w kwocie 3 000 zł.

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

Załącznik do uchwały Nr 2:

 

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Comp S.A. za rok obrotowy 2004 dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy sporządzone w dniu 4 kwietnia 2005 r.

 

Rada Nadzorcza Comp S.A. w ciągu roku sprawozdawczego 2004, tj. od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r., działała początkowo w składzie:

 

– Dariusz Prończuk – Przewodniczący

– Jerzy Rey – Wiceprzewodniczący

– Piotr Augustyniak

– Jacek Pulwarski

– Robert Tomaszewski,

 

zaś od 23 lutego 2004 roku w składzie:

 

– Robert Tomaszewski – Przewodniczący

– Jerzy Rey – Wiceprzewodniczący

– Jacek Pulwarski

– Włodzimierz Hausner

– Tomasz Bogutyn

 

W omawianym okresie Rada odbyła 3 posiedzenia oraz podjęła szereg uchwał w trybie obiegowym.

 

Członkowie Rady przeprowadzili badanie sprawozdania finansowego, zarówno co do zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, badanie sprawozdania zarządu oraz wniosku zarządu co do podziału zysku.

Prawidłowość sporządzonego przez zarząd sprawozdania finansowego potwierdza wynik badania przeprowadzonego przez biegłych, przedstawiony w załączonej opinii, w której stwierdza się m.inn., że sprawozdanie finansowe, obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne:

 

– przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej spółki COMP S.A. na dzień 31 grudnia 2004 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku,

– sporządzone zostało, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z określonymi w Ustawie z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. 02.76.694) zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,

– jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu Spółki.

 

W minionym roku obrotowym Rada Nadzorcza nie podejmowała żadnych decyzji ani działań nadzwyczajnych.

 

Rada rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy podjęcie uchwał: zatwierdzającej sprawozdanie zarządu, zatwierdzającej sprawozdanie finansowe, udzielających pokwitowania członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w minionym roku obrotowym oraz przyjmującej wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2004.

 

Zarząd Spółki COMP SA informuje, że w dniu 12 kwietnia 2005 roku, o godzinie 12.00 w Warszawie, przy ulicy gen. Sosnkowskiego 29 odbyło się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy COMP SA. Na Zgromadzeniu podjęte zostały następujące uchwały:

Uchwała Nr 1

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki COMP S.A. w roku obrotowym 2004

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie COMP S.A. niniejszym Zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki COMP S.A. za rok obrotowy 2004.

Uchwała Nr 2

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki COMP S.A. w roku obrotowym 2004r.

Działając na podstawie art. 382 §3 w zw. z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust.2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie COMP S.A. niniejszym zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Spółki COMP S.A. za rok obrotowy 2004r.

Uchwała Nr 3

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki COMP S.A. za rok obrotowy 2004

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie COMP S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2004 zawierające:

– bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 67 113 021,91 złotych,

– rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r. wskazujący zysk netto w kwocie 6 706 134,48 złotych,

– sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2004r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 4 064 328,23 złotych,

– zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1 126 876,98 złotych,

– informację dodatkową.

Uchwała Nr 4

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2004.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust 1 pkt. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie COMP S.A. niniejszym:

Dokonuje podziału zysku netto w kwocie 6 706 134,48 złotych za rok obrotowy 2004 w następujący sposób:

1. kwotę 200 000 zł.- na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

2. kwotę 100 000 zł. – na wypłatę nagrody dla Jacka Papaja,

3. kwotę 80 000 zł. – na wypłatę nagrody dla Andrzeja Olafa Wąsowskiego,

4. kwotę 80 000 zł. – na wypłatę nagrody dla Grzegorza Zieleńca,

5. kwotę 6 246 134,48 zł. – na kapitał zapasowy.

Uchwała Nr 5

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy COMP S.A. udziela absolutorium Jackowi Papajowi – Prezesowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2004 roku do 31.12.2004 roku.

Uchwała Nr 6

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy COMP S.A. udziela absolutorium Andrzejowi Olafowi Wąsowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2004 roku do 31.12.2004 roku.

Uchwała Nr 7

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust.2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy COMP S.A. udziela absolutorium Grzegorzowi Zieleńcowi – Wiceprezesowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2004 roku do 31.12.2004 roku.

Uchwała Nr 8

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy COMP S.A. niniejszym udziela absolutorium Robertowi Tomaszewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01-01-2004 roku do 23-02-2004 roku, oraz jako Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 23-02-2004 roku do 31-12-2004 roku.

Uchwała Nr 9

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy COMP S.A. niniejszym udziela absolutorium Jackowi Pulwarskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2004 roku do 31.12.2004 roku.

Uchwała Nr 10

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy COMP S.A. niniejszym udziela absolutorium Tomaszowi Markowi Bogutynowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 23-02-2004 roku do 31-12- 2004 roku.

Uchwała Nr 11

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy COMP S.A. niniejszym udziela absolutorium Włodzimierzowi Kazimierzowi Hauserowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 23-02- 2004 roku do 31-12-2004 roku.

Uchwała Nr 12

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004

na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy COMP S.A. niniejszym udziela absolutorium Jerzemu Reyowi – za okres od 01-01-2004 roku do 31-12-2004 roku. ze sprawowania przez niego funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Uchwała Nr 13

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy COMP S.A. niniejszym udziela absolutorium Dariuszowi Prończukowi za okres od 01-01- 2004 roku do 23-02-2004 roku ze sprawowania przez niego funkcji Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.

Uchwała Nr 14

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy COMP S.A. niniejszym udziela absolutorium Piotrowi Augustyniakowi – za okres 01-01- 2004 roku do 23-02-2004 roku. ze sprawowania przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Uchwała Nr 15

w sprawie powierzenie funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i §29 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy COMP S.A. niniejszym postanawia zgodnie ze wskazaniem Akcjonariusza Jacka Papaja powierzyć sprawowanie funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej panu Tomaszowi Bogutyn.

Uchwała Nr 16

w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki COMP S.A. z tytułu pełnienia przez nich funkcji w Radzie

Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust.1 pkt 5 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy COMP S.A. niniejszym postanawia:

Ustalić wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia przez nich funkcji w Radzie Nadzorczej:

– z dniem 1 stycznia 2005r. ustalić wynagrodzenie miesięczne z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej w kwocie 2 000 zł.,

– z dniem 1 stycznia 2005r. ustalić wynagrodzenie miesięczne z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej w kwocie 3 000 zł.

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik do uchwały Nr 2:

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Comp S.A. za rok obrotowy 2004 dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy sporządzone w dniu 4 kwietnia 2005 r.

Rada Nadzorcza Comp S.A. w ciągu roku sprawozdawczego 2004, tj. od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r., działała początkowo w składzie:

– Dariusz Prończuk – Przewodniczący

– Jerzy Rey – Wiceprzewodniczący

– Piotr Augustyniak

– Jacek Pulwarski

– Robert Tomaszewski,

zaś od 23 lutego 2004 roku w składzie:

– Robert Tomaszewski – Przewodniczący

– Jerzy Rey – Wiceprzewodniczący

– Jacek Pulwarski

– Włodzimierz Hausner

– Tomasz Bogutyn

W omawianym okresie Rada odbyła 3 posiedzenia oraz podjęła szereg uchwał w trybie obiegowym.

Członkowie Rady przeprowadzili badanie sprawozdania finansowego, zarówno co do zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, badanie sprawozdania zarządu oraz wniosku zarządu co do podziału zysku.

Prawidłowość sporządzonego przez zarząd sprawozdania finansowego potwierdza wynik badania przeprowadzonego przez biegłych, przedstawiony w załączonej opinii, w której stwierdza się m.inn., że sprawozdanie finansowe, obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne:

– przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej spółki COMP S.A. na dzień 31 grudnia 2004 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku,

– sporządzone zostało, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z określonymi w Ustawie z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. 02.76.694) zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,

– jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu Spółki.

W minionym roku obrotowym Rada Nadzorcza nie podejmowała żadnych decyzji ani działań nadzwyczajnych.

Rada rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy podjęcie uchwał: zatwierdzającej sprawozdanie zarządu, zatwierdzającej sprawozdanie finansowe, udzielających pokwitowania członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w minionym roku obrotowym oraz przyjmującej wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2004.

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close