Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Szacunkowe wyniki za 2021 r. oraz podsumowanie realizacji strategii rozwoju grupy kapitałowej Spółki do 2022 r. (Raport 3/2022 ) 31 / 3 / 2022

Temat: Szacunkowe wyniki za 2021 r. oraz podsumowanie realizacji strategii rozwoju grupy kapitałowej Spółki do 2022 r.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2018 z dnia 20 marca 2018 r., raportu bieżącego nr 28/2019 z dnia 18 lipca 2019 r. oraz raportu bieżącego nr 34/2020 z dnia 9 października 2020 r. skorygowanego dnia 29 października 2020, Zarząd Comp S.A. z siedziba w Warszawie (dalej „Spółka”) prezentuje szacunkowe wyniki za 2021 r. oraz podsumowanie dotychczasowej strategii rozwoju Grupy Kapitałowej Spółki (dalej „Grupa”), która obejmowała okres do 2022 r.

W związku z podawanymi do wiadomości publicznej (w ramach poprzednich aktualizacji strategii – ostatnio raport bieżący nr 34/2020 wraz z korektą) informacjami o planowanych wynikach Spółki za 2021 r., tj. okres od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r. w ramach wybranych wskaźników ekonomicznych, oraz powzięciem informacji o szacunkowych, skonsolidowanych danych finansowych Grupy, Zarząd niniejszym informuje, że zgodnie z najlepszą wiedzą, szacunki wybranych skonsolidowanych danych finansowych Grupy za 2021 r. przedstawiają się następująco:
Skonsolidowana EBITDA: ok. 110 mln zł (wobec ok 120 mln zł planowanej wg RB 34/2020);
Skonsolidowane zadłużenie finansowe netto: ok. 107 mln zł (wobec ok 120 mln zł planowanego wg RB 34/2020).
Oznacza to najwyższy wynik EBITDA w całej historii Grupy oraz najniższe zadłużenie finansowe netto od 2015 roku (niższe niż planowane wg RB 34/2020 o ok 11%). Metodologia obliczania EBITDA i zadłużenia finansowego netto zostały podane w RB 34/2020 oraz poniżej w niniejszym raporcie bieżącym.
Zarząd Spółki zaznacza, iż prezentowane wielkości mają charakter jedynie szacunkowy, mogą ulec zmianie i różnić się od wartości, które zostaną podane w skonsolidowanym raporcie rocznym za 2021 r., którego publikacja zaplanowana jest na 8 kwietnia 2022 r. W przypadku powzięcia informacji o ewentualnych istotnych zmianach opublikowanych danych szacunkowych Emitent będzie informował odrębnym raportem bieżącym.
Jednocześnie Spółka informuje, że rozpoczęła pracę nad nową strategią Grupy obejmującą lata 2022 -2025. W związku z opracowywaniem nowej strategii COMP 2025 (na okres 2022-2025), Zarząd odwołuje podane uprzednio szacunkowe cele finansowe Zarządu od 2022, (co było pierwotnie przekazane w RB 34/2020). Zaktualizowane i nowe perspektywy rozwoju Spółki i jej Grupy na rok 2022 i lata kolejne zostaną podane do wiadomości po przyjęciu i opublikowaniu nowej strategii Grupy, co powinno nastąpić do końca II kwartału 2022 r.

Grupa rozwija się na rynkach, na których ma pozycję lidera: bezpieczeństwa informatycznego oraz rynku rozwiązań dla sektora handlu i sprzedaży detalicznej (w szczególności urządzeń fiskalnych przekształcanych w urządzenia wielofunkcyjne). Jednocześnie Spółka inwestuje w innowacyjny projekt M/platform, który wspiera rozwój małych i średnich przedsiębiorców z sektora handlu i sprzedaży detalicznej oraz w usługi dodane, które będą oferowane na urządzeniach wielofunkcyjnych (infrastruktura do płatności bezgotówkowych, e-paragony, narzędzia lojalizacji klientów końcowych).
W celu osiągnięcia większej skali projektu M/platform Zarząd Spółki nie wyklucza zawarcia porozumień handlowych lub kapitałowych z partnerami, którzy przyspieszą przyłączenie nowych punktów. Zarząd spodziewa się, że już w 2022 roku dwa narzędzia M/platform, z którymi rozpoczęta została monetyzacja projektu, czyli obsługa promocji (M/promo+) oraz sprzedaż zagregowanych danych (M/analytics) powinny osiągnąć punkt zrównania przychodów i kosztów (tzw. break-even point) już przy obecnej liczbie pozyskanych 12 tys. sklepów. W dalszym ciągu Grupa będzie inwestować w pozyskiwanie nowych punktów do projektu, jak również w upowszechnienie kolejnych narzędzi (M/store oraz M/loyalty), zwiększając skalę obecności na rynku detalicznym. Jednocześnie Zarząd informuje, że rozpoczęcie prezentacji projektu M/platform jako odrębnej linii biznesowej nastąpi później niż od 2022 r., co było pierwotnie przekazane w RB 34/2020.
Spółka podtrzymuje następujące tezy ogłoszone w raporcie bieżącym nr 34/2020.
1) Zarząd potwierdza, że powrót do transferu środków do akcjonariuszy (w formie dywidendy lub/i skupu akcji własnych) ma charakter powtarzalny i będzie zrealizowane w każdym roku jednorazowo lub w kilku operacjach.
2) Zarząd podtrzymuje, że nie może wykluczyć konieczności rozważenia różnych opcji strategicznych, w tym poszukiwania inwestora lub inwestorów, partnera strategicznego, strategicznej zmiany w strukturze aktywów lub strukturze własnościowej Spółki, z zastrzeżeniem uwzględnienia także innych niewymienionych powyżej opcji. W powyższych ramach nie wyklucza się przekazania wybranym podmiotom dodatkowych informacji na temat Spółki lub części jej Grupy, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa.
W opinii Zarządu Spółki aktualna wycena rynkowa nie odzwierciedla właściwie perspektyw Grupy, w tym związanych z rozwojem usług i rozwiązań w oparciu o projekt M/platform oraz usług dodanych na urządzeniach wielofunkcyjnych. W związku z powyższym, a także w nawiązaniu do przytoczonych tez ogłoszonych w raporcie bieżącym nr 34/2020, Spółka nie wyklucza m.in. uproszczenia struktury Grupy, co powinno przyczynić się do obniżenia kosztów ogólnych a także dodatkowo zwiększyć przejrzystość dla akcjonariuszy raportowania segmentowego.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż zaprezentowane w niniejszym raporcie bieżącym informacje finansowe EBITDA oraz poziom zadłużenia finansowego netto nie są zdefiniowane w obowiązujących standardach rachunkowości i w opinii Zarządu Emitenta mogą stanowić Alternatywne Pomiary Wyników (Alternative Performance Measure, dalej „APM”) w rozumieniu wytycznych ESMA/2015/1415.
Definicje zastosowanych przez Spółkę w niniejszym raporcie wskaźników APM, odnoszących się do roku obrotowego 2021:
– Szacunkowy wynik EBITDA stanowi szacowaną wartość zysku (straty) z działalności operacyjnej (pozycja H sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Spółki za dany rok obrotowy) powiększoną o amortyzację (informacja dodatkowa do sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Spółki za dany rok obrotowy). EBITDA jest miarą przedstawiającą zdolność Spółki do generowania gotówki z podstawowej działalności.
– Poziom zadłużenia finansowego netto stanowi wartość zobowiązań oprocentowanych (pozycje: B I, B V, B VI oraz C I, C V, C VI pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za dany rok obrotowy), pomniejszonych o wartość posiadanych środków pieniężnych oraz ich ekwiwalentów (zaprezentowanych w nocie 21 skonsolidowanego sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy). Poziom zadłużenia finansowego netto jest miarą aktualnego zadłużenia Spółki.
Dobór APM przedstawianych powyżej został poprzedzony analizą ich przydatności pod kątem dostarczenia wartościowej i użytecznej dla inwestorów informacji na temat aktualnej oraz przyszłej sytuacji finansowej i operacyjnej Grupy. EBITDA oraz poziom zadłużenia finansowego netto to miary powszechnie stosowane w analizie finansowej pozwalające na syntetyczną ocenę kondycji danej spółki lub jej grupy kapitałowej, należy jednak zaznaczyć, iż sposób ich obliczania przez różne podmioty może się różnić.