Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Sprzedaż spółki ZEUS Sp. z o.o. – korekta raportu (Raport: 68_1/2007) 29 / 2 / 2008

Temat: Sprzedaż spółki ZEUS Sp. z o.o – korekta raportu

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd COMP Safe Support SA informuje, że w dniu wczorajszym (27 grudnia 2007 roku) została podpisana umowa dotycząca zbycia udziałów w spółce zależnej ZEUS Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim. Zgodnie z treścią umowy, COMP Safe Support SA sprzedaje, a Security Technologies Sp. z o.o. kupuje 1 300 udziałów w Spółce ZEUS Sp. z o.o., co oznacza 100% udział w kapitale zakładowym oraz na zromadzeniu wspólników. Strony ustaliły cenę sumaryczną za 1 300 udziałów w wysokości 7.000.000 złotych, co daje cenę jednostkową za udział w przybliżeniu 5.384,62 złote. Przeniesienie praw własności udziałów będących przedmiotem transakcji nastąpiło z chwilą podpisania umowy. Uzgodniona suma zostanie zapłacona przez kupującego do dnia 27 lutego 2008 roku.

Według wiedzy Zarządu COMP Safe Support SA, COMP Safe Support SA, ani osoby zarządzające bądź nadzorujące COMP Safe Support SA nie są w żaden sposób powiązane (w rozumieniu definicji z Rozporządzenia Ministra finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych) z Seccurity Technologies Sp. z o.o. ani osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Seccurity Technologies Sp. z o.o.

Sprzedawane aktywa wyczerpują definicję aktywów finansowych o znacznej wartości zgodnie z Par. 2.5 Rozporządzenia Ministra finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Podstawa prawna przekazania wiadomości – Par. 5.1.1 Rozporządzenia Ministra finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.