Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2014 (Raport 33/2014) 29 / 8 / 2014

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2014 półrocze /2013 półrocze / 2014 półrocze /2013
Przychody netto ze sprzedaży 277 165 263 024 66 332 62 417
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 27 762 30 312 6 644 7 193
Zysk (strata) brutto 24 458 29 592 5 853 7 022
Zysk (strata) netto 18 867 20 525 4 515 4 871
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 16 880 18 933 4 040 4 493
Całkowity dochód 18 514 20 579 4 431 4 884
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 25 814 30 141 6 178 7 153
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (24 513) (12 942) (5 867) (3 071)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 21 081 (13 547) 5 045 (3 215)
Przepływy pieniężne netto, razem 22 382 3 652 5 357 867
Średnia ważona liczba akcji 5 089 549 5 206 938 5 089 549 5 206 938
Rozwodniona średnia ważona liczba akcji 5 089 549 5 206 938 5 089 549 5 206 938
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł /EUR) 3,32 3,64 0,79 0,86
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 3,32 3,64 0,79 0,86
Aktywa razem 746 757 639 986 179 470 154 318
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 317 105 228 681 76 211 55 141
Zobowiązania długoterminowe 17 693 22 997 4 252 5 545
Zobowiązania krótkoterminowe 299 412 205 684 71 958 49 596
Kapitał własny 429 652 411 305 103 259 99 177
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 416 130 399 427 100 010 96 312
Kapitał podstawowy (akcyjny) 14 795 14 795 3 556 3 567
Liczba akcji 5 918 188 5 918 188 5 918 188 5 918 188
Rozwodniona liczba akcji 5 918 188 5 918 188 5 918 188 5 918 188
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 72,60 69,50 17,45 16,76
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 72,60 69,50 17,45

Więcej na: biznes.pap.pl