SA-RS 2004 28 / 4 / 2005

Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej, w której jednostką dominującą jest COMP S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Sosnkowskiego 29, na które składa się:

 • –  wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
 • –  skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2004 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 72.860 tysiący złotych;
 • –  skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2004 roku do dnia31.12.2004 roku wykazujący stratę netto w wysokości 2.627 tysięcy złotych;
 • –  zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 8.203 tysięcy złotych;
 • –  skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 01.01.2004 roku do dnia 31.12.2004 rokuo kwotę 2.904 tysięcy złotych;
 • –  dodatkowe informacje i objaśnienia. Za sporządzenie tego skonsolidowanego sprawozdania finansowego odpowiada Zarząd jednostki dominującej.
  Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o rzetelności, prawidłowości i jasności tego sprawozdania.Badanie to przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:

1) rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76,

poz. 694),
2) norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.

Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu.
W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez jednostki powiązane zasad (polityki) rachunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie – w przeważającej mierze w sposób wyrywkowy – podstaw, z których wynikają liczby i informacje zawarte w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Uważamy, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia miarodajnej opinii.

Jedna ze spółek zależnych objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym obniżyła z dniem 1.01.2004 r. stawki amortyzacyjne wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych. Jednostka dominująca nie dokonała korekty doprowadzającej do ujednolicenia stosowanych zasad amortyzacji. Wpływ tego zdarzenia na skonsolidowane sprawozdanie finansowe przedstawiono w punkcie 18 Dodatkowych not objaśniających.

Z wyjątkiem opisanego powyżej, naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe, obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne:

 • –  przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej badanej grupy kapitałowej na dzień 31.12.2004 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2004 roku do 31.12.2004 roku,
 • –  sporządzone zostało, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z określonymi w powołanej wyżej ustawie, a w szczególności w rozdziale 6, zasadami (polityką) rachunkowości oraz przepisami wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki i zakłady ubezpieczeń sprawozdania finansowego jednostek powiązanych (Dz. U. z 2001 r. nr 152, poz. 1729),
 • –  sporządzone zostało zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2001 r. nr 139, poz. 1569 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisji oraz skrót prospektu (Dz. U. z 2004 r. nr 184, poz.1921),
 • –  jest zgodne z wpływającymi na treść skonsolidowanego sprawozdania finansowego przepisami prawa obowizującymi grupę kapitałową.Dodatkowo pragniemy zwrócić uwagę, iż:
  1. Stosownie do przepisu § 18 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisji oraz skrót prospektu (Dz. U. z 2004 r. nr 184, poz. 1921), Grupa miała obowiązek we wprowadzeniu do skonsolidowanego sprawozdania finansowego zamieścić wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych skonsolidowanych danych oraz skonsolidowanych danych porównywalnych, dotyczących co najmniej skonsolidowanych aktywów netto i skonsolidowanego wyniku finansowego netto pomiędzy ujawnionymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym danymi zgodnymi z polskimi zasadami rachunkowości a danymi zgodnymi z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej lub US GAAP.
  W oparciu o § 18 ust. 2 pkt. 5 wspomnianego wyżej rozporządzenia, Grupa zamieściła we wprowadzeniu do skonsolidowanego sprawozdania finansowego szczegółowe przyczyny nieujawnienia wartościowych różnic pomiędzy danymi zgodnymi z polskimi zasadami rachunkowości a danymi według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej lub US GAAP, w obszarach, w których wyliczenie takich różnic nie było możliwe.

2. W wyniku przeprowadzonego badania stwierdziliśmy, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje sprawozdanie finansowe jednostki zależnej nie podlegające badaniu zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości. Udział sumy bilansowej tej jednostki stanowi 7,41% sumy bilansowej skonsolidowanego sprawozdania finansowego, zaś wynik finansowy stanowi 12,89% wyniku finansowego grupy kapitałowej.

3. Sprawozdanie finansowe Spółki zależnej PACOMP Sp. z o.o. uzyskało opinię z uwagą następującej treści: „Najważniejszym partnerem handlowym, z którym Spółka realizuje 99,7% przychodów ze sprzedaży produktów, jest spółka dominująca COMP S.A.
Z uwagi na fakt, że COMP S.A. jest spółką w dobrej sytuacji finansowej oraz jest w trakcie realizacji kontraktu, który zapewnia zbyt na produkty spółki badanej, nie ma zagrożenia kontynuacji przez jednostkę przynajmniej w ciągu 12 miesięcy po dniu bilansowym.”

Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz uwzględnia przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji biegłcych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, a zawarte w nim informacje finansowe, pochodzące ze zbadanego sprawozdania skonsolidowanego, są z nim zgodne.

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close