Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

SA-RS 2004 28 / 4 / 2005

Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej, w której jednostką dominującą jest COMP S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Sosnkowskiego 29, na które składa się:

 • –  wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
 • –  skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2004 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 72.860 tysiący złotych;
 • –  skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2004 roku do dnia31.12.2004 roku wykazujący stratę netto w wysokości 2.627 tysięcy złotych;
 • –  zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 8.203 tysięcy złotych;
 • –  skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 01.01.2004 roku do dnia 31.12.2004 rokuo kwotę 2.904 tysięcy złotych;
 • –  dodatkowe informacje i objaśnienia. Za sporządzenie tego skonsolidowanego sprawozdania finansowego odpowiada Zarząd jednostki dominującej.
  Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o rzetelności, prawidłowości i jasności tego sprawozdania.Badanie to przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:

1) rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76,

poz. 694),
2) norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.

Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu.
W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez jednostki powiązane zasad (polityki) rachunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie – w przeważającej mierze w sposób wyrywkowy – podstaw, z których wynikają liczby i informacje zawarte w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Uważamy, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia miarodajnej opinii.

Jedna ze spółek zależnych objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym obniżyła z dniem 1.01.2004 r. stawki amortyzacyjne wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych. Jednostka dominująca nie dokonała korekty doprowadzającej do ujednolicenia stosowanych zasad amortyzacji. Wpływ tego zdarzenia na skonsolidowane sprawozdanie finansowe przedstawiono w punkcie 18 Dodatkowych not objaśniających.

Z wyjątkiem opisanego powyżej, naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe, obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne:

 • –  przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej badanej grupy kapitałowej na dzień 31.12.2004 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2004 roku do 31.12.2004 roku,
 • –  sporządzone zostało, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z określonymi w powołanej wyżej ustawie, a w szczególności w rozdziale 6, zasadami (polityką) rachunkowości oraz przepisami wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki i zakłady ubezpieczeń sprawozdania finansowego jednostek powiązanych (Dz. U. z 2001 r. nr 152, poz. 1729),
 • –  sporządzone zostało zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2001 r. nr 139, poz. 1569 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisji oraz skrót prospektu (Dz. U. z 2004 r. nr 184, poz.1921),
 • –  jest zgodne z wpływającymi na treść skonsolidowanego sprawozdania finansowego przepisami prawa obowizującymi grupę kapitałową.Dodatkowo pragniemy zwrócić uwagę, iż:
  1. Stosownie do przepisu § 18 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisji oraz skrót prospektu (Dz. U. z 2004 r. nr 184, poz. 1921), Grupa miała obowiązek we wprowadzeniu do skonsolidowanego sprawozdania finansowego zamieścić wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych skonsolidowanych danych oraz skonsolidowanych danych porównywalnych, dotyczących co najmniej skonsolidowanych aktywów netto i skonsolidowanego wyniku finansowego netto pomiędzy ujawnionymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym danymi zgodnymi z polskimi zasadami rachunkowości a danymi zgodnymi z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej lub US GAAP.
  W oparciu o § 18 ust. 2 pkt. 5 wspomnianego wyżej rozporządzenia, Grupa zamieściła we wprowadzeniu do skonsolidowanego sprawozdania finansowego szczegółowe przyczyny nieujawnienia wartościowych różnic pomiędzy danymi zgodnymi z polskimi zasadami rachunkowości a danymi według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej lub US GAAP, w obszarach, w których wyliczenie takich różnic nie było możliwe.

2. W wyniku przeprowadzonego badania stwierdziliśmy, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje sprawozdanie finansowe jednostki zależnej nie podlegające badaniu zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości. Udział sumy bilansowej tej jednostki stanowi 7,41% sumy bilansowej skonsolidowanego sprawozdania finansowego, zaś wynik finansowy stanowi 12,89% wyniku finansowego grupy kapitałowej.

3. Sprawozdanie finansowe Spółki zależnej PACOMP Sp. z o.o. uzyskało opinię z uwagą następującej treści: „Najważniejszym partnerem handlowym, z którym Spółka realizuje 99,7% przychodów ze sprzedaży produktów, jest spółka dominująca COMP S.A.
Z uwagi na fakt, że COMP S.A. jest spółką w dobrej sytuacji finansowej oraz jest w trakcie realizacji kontraktu, który zapewnia zbyt na produkty spółki badanej, nie ma zagrożenia kontynuacji przez jednostkę przynajmniej w ciągu 12 miesięcy po dniu bilansowym.”

Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz uwzględnia przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji biegłcych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, a zawarte w nim informacje finansowe, pochodzące ze zbadanego sprawozdania skonsolidowanego, są z nim zgodne.