Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Rozliczenie wezwania na akcje ZUK Elzab S.A. (Raport: 43/2012) 23 / 8 / 2012

Temat

Rozliczenie wezwania na akcje ZUK. Elzab S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Com p S.A. inform uje, że w związku z ogłos zonym przez Spółkę w dniu 29 czerwca 2012 roku wezwaniem do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. (raport bieżący 17/2012 z dnia 29 czerwca 2012 roku), do Spółki wpłynęła w dniu dzisiejszym informacja od podmiotu pośredniczącego w wezwaniu – DI BRE Bank S.A., który poinformował Spółkę, iż w dniu dzisiejszym zostały zawarte transakcje nabycia akcji ZUK Elzab S.A. na GPW w Warszawie S.A. oraz poza rynkiem regulowanym przez Spółkę.

W ramach wezwania Spółka nabyła w dniu dzisiejszym 2.792.428 akcji ZUK Elzab S.A., w tym 2.774.728 akcji zwykłych, które uprawniają do 2.774.728 głosów na WZA ZUK Elzab S.A. oraz 17.700 akcji imiennych, które uprawniają do 88.500 głos ów na WZA ZUK Elzab S.A.. Spółka nabyła ws zys tkie akcje, na których s przedaż zos tały złożone prawidłowe zapisy.

Rozliczenie trans akcji według inform acji otrzym anej z DI BRE S.A. nas tąpi w dniu 24 s ierpnia 2012 roku.

Zarząd Comp S.A. informuje, że wraz z akcjami nabytymi w wezwaniu, posiada łącznie z akcjami własnymi posiadanymi przez ZUK Elzab S.A. (podmiot zależny od Spółki) 13.539.161 akcji ZUK Elzab S.A. W tej liczbie zawarte jest 13.521.461 akcji zwykłych na okaziciela ZUK Elzab S.A. posiadanych łącznie przez Spółkę i ZUK Elzab S.A., w tym 13.011.189 akcji, które dają 13.011.189 głosów na WZA ZUK Elzab S.A. należących do Spółki i 510.272 akcje włas ne pos iadane przez ZUK Elzab S.A., z których ZUK Elzab S.A. nie pos iada prawa do wykonywania głos u oraz 17.700 akcji imiennych posiadanych przez Spółkę, które uprawniają do 88.500 głosów na WZA ZUK Elzab S.A.

Opisane powyżej akcje dają łącznie 83,9% udział w kapitale ZUK Elzab S.A. oraz 80,45% udział w głosach na WZA ZUK Elzab S.A. po uwzględnieniu akcji własnych posiadanych przez ZUK Elzab S.A., z których nie można wykonywać prawa głosu.