Rozliczenie wezwania na akcje Novitus SA (Raport: 09/2006) 3 / 3 / 2006

Temat: Rozliczenie wezwania na akcje Novitus SA

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd Comp SA z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu wczorajszym została zrealizowana transakcja nabycia przez Comp SA 1.047.579 akcji Novitus SA.

Nabycie Akcji jest wynikiem ogłoszenia w dniu 27 stycznia 2006 r. i przeprowadzenia przez Spółkę wezwania do zapisywania się na sprzedaż 1.526.395 akcji Novitus SA.

Zgodnie z treścią wezwania, akcje zostały nabyte przez Spółkę za cenę jednostkową 16,4 złotych za jedną akcję, co daje sumaryczną wartość transakcji 17.180.295,60 złotych.

Zapisy na sprzedaż akcji były przyjmowane w dniach od 7 lutego 2006 roku do 27 lutego 2006 roku. Wezwanie było realizowane przez Internetowy Dom Maklerski SA. W ramach wezwania na sprzedaż akcji Novitus SA, IDM SA przyjął zapisy na 1.047.579 sztuk akcji Notitus SA o łącznej wartości 17.180.295,60 złotych. W związku z tym, że przedmiotem wezwania było 1.526.395 akcji, zapisy złożone w odpowiedzi na wezwanie nie podlegały redukcji. W związku z liczbą złożonych zapisów, został spełniony warunek minimalnej liczby akcji objętych zapisami, przy których Spółka zobowiązała sie do ich zakupu.

Rozliczenie transakcji nabycia akcji nastąpi w dniu 7 marca 2006 roku.

W wyniku nabycia 1.047.579 akcji Novitus SA, Spółka posiada 2.572.125 akcji Novitus SA, co daje 55,64% udział w kapitale zakładowym Novitus SA i 2.572.125 głosów na WZA Novitus SA, czyli 55,64% udział w głosach na WZA.

Przed nabyciem akcji w wyniku wezwania Spółka posiadała 1.524.546 akcji Novitus SA.

Pomiędzy Spółką i osobami zarządzającymi i nadzorującymi Spółki, a zbywającymi aktywa nie istnieją według wiedzy Spółki żadne powiązania. Spółka nabyła akcje w wyniku ogłoszenia wezwania i nie są jej znane dane podmiotów, które na wezwanie odpowiedziały, za wyjątkiem powszechnie dostępnych informacji z 27 lutego 2006 roku o sprzedaży pakietu akcji przez BRE Bank SA.

Transakcja stanowi nabycie aktywów o znacznej wartości w związku z zapisami Par. 2 ust. 1 pkt 52a RRM z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, czyli wartość nabywanych aktywów przekracza 10% wartości kapitałów własnych COMP SA.

Spółka sfinansowała transakcję ze środków własnych oraz z kredytów inwestycyjnych.

Podstawą prawną przekazania niniejszego raportu jest Par. 5 ust 1 pkt 1 RRM z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Treść raportu: Zarząd COMP SA informuje, że w dniu wczorajszym powziął wiadomość o o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów i w kapitale zakładowym Spółki do poziomu powyżej 5% przez Pekao Pioneer Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA zarządzające Pekao Otwartym Funduszem Emerytalnym. Pekao Pioneer w dniu 10 lutego dokonał transakcji nabycia akcji Spółki. Transakcje zostały rozliczone w dniu 15 lutego. Przed dokonaniem transakcji Pekao Pioneer posiadał 132 194 (sto trzydzieści dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt cztery) akcje COMP SA, co stanowiło 4,78% udział w kapitale zakładowym i głosach. W wyniku przeprowadzonych transakcji rozliczonych do dnia 15 lutego 2006 roku Pekao Pioneer posiada 147 294 (sto czterdzieści siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery) akcje COMP SA, co stanowi 5,34% udziału w kapitale zakładowym i głosach.

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close