Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Rozliczenie wezwania na akcje Novitus SA (Raport: 09/2006) 3 / 3 / 2006

Temat: Rozliczenie wezwania na akcje Novitus SA

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd Comp SA z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu wczorajszym została zrealizowana transakcja nabycia przez Comp SA 1.047.579 akcji Novitus SA.

Nabycie Akcji jest wynikiem ogłoszenia w dniu 27 stycznia 2006 r. i przeprowadzenia przez Spółkę wezwania do zapisywania się na sprzedaż 1.526.395 akcji Novitus SA.

Zgodnie z treścią wezwania, akcje zostały nabyte przez Spółkę za cenę jednostkową 16,4 złotych za jedną akcję, co daje sumaryczną wartość transakcji 17.180.295,60 złotych.

Zapisy na sprzedaż akcji były przyjmowane w dniach od 7 lutego 2006 roku do 27 lutego 2006 roku. Wezwanie było realizowane przez Internetowy Dom Maklerski SA. W ramach wezwania na sprzedaż akcji Novitus SA, IDM SA przyjął zapisy na 1.047.579 sztuk akcji Notitus SA o łącznej wartości 17.180.295,60 złotych. W związku z tym, że przedmiotem wezwania było 1.526.395 akcji, zapisy złożone w odpowiedzi na wezwanie nie podlegały redukcji. W związku z liczbą złożonych zapisów, został spełniony warunek minimalnej liczby akcji objętych zapisami, przy których Spółka zobowiązała sie do ich zakupu.

Rozliczenie transakcji nabycia akcji nastąpi w dniu 7 marca 2006 roku.

W wyniku nabycia 1.047.579 akcji Novitus SA, Spółka posiada 2.572.125 akcji Novitus SA, co daje 55,64% udział w kapitale zakładowym Novitus SA i 2.572.125 głosów na WZA Novitus SA, czyli 55,64% udział w głosach na WZA.

Przed nabyciem akcji w wyniku wezwania Spółka posiadała 1.524.546 akcji Novitus SA.

Pomiędzy Spółką i osobami zarządzającymi i nadzorującymi Spółki, a zbywającymi aktywa nie istnieją według wiedzy Spółki żadne powiązania. Spółka nabyła akcje w wyniku ogłoszenia wezwania i nie są jej znane dane podmiotów, które na wezwanie odpowiedziały, za wyjątkiem powszechnie dostępnych informacji z 27 lutego 2006 roku o sprzedaży pakietu akcji przez BRE Bank SA.

Transakcja stanowi nabycie aktywów o znacznej wartości w związku z zapisami Par. 2 ust. 1 pkt 52a RRM z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, czyli wartość nabywanych aktywów przekracza 10% wartości kapitałów własnych COMP SA.

Spółka sfinansowała transakcję ze środków własnych oraz z kredytów inwestycyjnych.

Podstawą prawną przekazania niniejszego raportu jest Par. 5 ust 1 pkt 1 RRM z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Treść raportu: Zarząd COMP SA informuje, że w dniu wczorajszym powziął wiadomość o o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów i w kapitale zakładowym Spółki do poziomu powyżej 5% przez Pekao Pioneer Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA zarządzające Pekao Otwartym Funduszem Emerytalnym. Pekao Pioneer w dniu 10 lutego dokonał transakcji nabycia akcji Spółki. Transakcje zostały rozliczone w dniu 15 lutego. Przed dokonaniem transakcji Pekao Pioneer posiadał 132 194 (sto trzydzieści dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt cztery) akcje COMP SA, co stanowiło 4,78% udział w kapitale zakładowym i głosach. W wyniku przeprowadzonych transakcji rozliczonych do dnia 15 lutego 2006 roku Pekao Pioneer posiada 147 294 (sto czterdzieści siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery) akcje COMP SA, co stanowi 5,34% udziału w kapitale zakładowym i głosach.