Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Roczne sprawozdanie jednostkowe 2016 (Raport 5/2017) 7 / 4 / 2017

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2016 2015 2016 2015
Przychody netto ze sprzedaży 405 743 538 717 92 727 128 733
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 11 581 23 423 2 647 5 597
Zysk (strata) brutto 5 126 30 159 1 171 7 207
Zysk (strata) netto 2 240 26 768 512 6 397
Całkowity dochód 2 240 26 745 512 6 391
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 183 80 258 42 19 179
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (15 621) (13 933) (3 570) (3 329)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (3 090) (29 207) (706) (6 979)
Przepływy pieniężne netto, razem (18 528) 37 118 (4 234) 8 870
Średnia ważona liczba akcji 4 781 909 4 887 669 4 781 909 4 887 669
Rozwodniona liczba akcji 4 781 909 4 887 669 4 781 909 4 887 669
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,47 5,48 0,11 1,31
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,47 5,48 0,11 1,31
Aktywa razem 675 101 689 765 152 600 161 860
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 244 092 260 996 55 175 61 245
Zobowiązania długoterminowe 53 943 95 138 12 193 22 325
Zobowiązania krótkoterminowe 190 149 165 858 42 981 38 920
Kapitał własny 431 009 428 769 97 425 100 615
Kapitał podstawowy (akcyjny) 14 795 14 795 3 344 3 472
Liczba akcji 5 918 188 5 918 188 5 918 188 5 918 188
Rozwodniona liczba akcji 5 918 188 5 918 188 5 918 188 5 918 188
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 72,83 72,45 16,46 17,00
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 72,83 72,45 16,46 17,00