Projekt uchwały na WZA Spółki (Raport: 41/2006) 19 / 9 / 2006

Temat: Projekt Uchwały na WZA Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd COMP SA informuje, że na dzień 5 października 2006 roku, na godzinę 12, w Warszawie, przy ulicy gen. Sosnkowskiego 29, zwołane zostaje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy COMP Spółka Akcyjna. Na zgromadzeniu przewiduje się podjęcie uchwały, której projekt przedstawiono poniżej:

Na podstawie art. 53 ust.2 ustawy o rachunkowości oraz §27 ust. 2 Statutu Spółki w oparciu o opinię i raport biegłego rewidenta, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem skonsolidowanym grupy za 2005 rok Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawierające:

i. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,

ii. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 123.652 tysiące złotych (słownie: sto dwadzieścia trzy miliony sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych),

iii. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2005 do dnia 31 grudnia 2005 wykazujący zysk netto w kwocie 9.591 tysięcy złotych (słownie: dziewięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych), w tym zysk przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej w kwocie 9.045 tysięcy złotych (słownie: dziewięć milionów czterdzieści pięć tysięcy złotych)

iv. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2005 do 31 grudnia 2005 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 49.153 tysiące złotych; (słownie: czterdzieści dziewięć milionów sto pięćdziesiąt trzy tysiące złotych)

v. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2005 do 31 grudnia 2005 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 18.215 tysięcy złotych (słownie: osiemnaście milionów dwieście piętnaście tysięcy złotych)

vi. dodatkowe informacje i objaśnienia.

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close