Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Projekt uchwały na WZA Spółki (Raport: 41/2006) 19 / 9 / 2006

Temat: Projekt Uchwały na WZA Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd COMP SA informuje, że na dzień 5 października 2006 roku, na godzinę 12, w Warszawie, przy ulicy gen. Sosnkowskiego 29, zwołane zostaje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy COMP Spółka Akcyjna. Na zgromadzeniu przewiduje się podjęcie uchwały, której projekt przedstawiono poniżej:

Na podstawie art. 53 ust.2 ustawy o rachunkowości oraz §27 ust. 2 Statutu Spółki w oparciu o opinię i raport biegłego rewidenta, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem skonsolidowanym grupy za 2005 rok Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawierające:

i. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,

ii. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 123.652 tysiące złotych (słownie: sto dwadzieścia trzy miliony sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych),

iii. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2005 do dnia 31 grudnia 2005 wykazujący zysk netto w kwocie 9.591 tysięcy złotych (słownie: dziewięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych), w tym zysk przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej w kwocie 9.045 tysięcy złotych (słownie: dziewięć milionów czterdzieści pięć tysięcy złotych)

iv. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2005 do 31 grudnia 2005 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 49.153 tysiące złotych; (słownie: czterdzieści dziewięć milionów sto pięćdziesiąt trzy tysiące złotych)

v. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2005 do 31 grudnia 2005 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 18.215 tysięcy złotych (słownie: osiemnaście milionów dwieście piętnaście tysięcy złotych)

vi. dodatkowe informacje i objaśnienia.