Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Powołanie członków Zarządu Spółki (Raport: 22/2006) 23 / 6 / 2006

Temat: Powołanie członków Zarządu Spółki

Podstawa prawna: Art.56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd COMP SA informuje, że w dniu wczorajszym Rada Nadzorcza Spółki powołała

Jacka Papaja na dwuletnią kadencję Prezesa Zarządu Spółki.

Jacek Papaj od 17.05.1997 roku jest zatrudniony w Spółce na podstawie umowy o pracę na stanowisku Dyrektora Generalnego.

Jacek Papaj ukończył Politechnikę Warszawską, uzyskał stopień mgr inż. elektronik.

Przebieg kariery zawodowej

W latach 1978-1982 pełnił funkcję referenta ds. realizacji kontraktów, a następnie kierownika laboratorium legalizacji aparatów elektronicznych w Zakładach Kineskopowych UNITRA POLKOLOR. W roku 1982 był specjalistą ds. kooperacji produkcji w przedsiębiorstwie SCANPRODUCT. W latach 1983-1985 pełnił funkcję specjalisty elektronika ds. uruchomień w Warszawskich Zakładach Urządzeń Informatyki METAMAT. W latach 1984-1986 piastował stanowisko głównego specjalisty w Spółdzielni Pracy Doradców Gospodarczych KON-POL. W okresie 1986-1987 r. był Kierownikiem Zakładu Obrotu w Towarzystwie Innowacji Technicznych KAMAR. W latach 1987-1993 – Prezes Zarządu Comp Sp. z o.o. (obecnie Comp Data Sp. z o.o.) W latach 1991-1997 – Prezes Zarządu COMP Ltd Sp. z o.o. Warszawa. Od 1994 do 2002 r. – Prezes Zarządu ICD Comp Consulting Sp. z o.o. W latach 1995-2004 – Prezes Zarządu Comp Rzeszów S.A. Od roku 1997 do chwili obecnej pełni funkcję Prezesa Zarządu COMP S.A. Od roku 1997 do chwili obecnej pełni funkcję Dyrektora Generalnego COMP S.A. W latach 1998-2004 był członkiem rady nadzorczej TechLab2000 Sp. z o.o. Od 1999 do 14.04.2004 roku pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej RADCOMP S.A. oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej PACOMP Sp. z o.o. W latach 2001- 2004 był Przewodniczącym Rady Nadzorczej TORN Sp. z o.o. Od 2006 roku pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Novitus SA.

Jacek Papaj nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.

Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które w okresie jej kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji.

Nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu.

Nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, 587 i 590-591 Kodeksu spółek handlowych.

 

Andrzeja Olafa Wąsowskiego na dwuletnią kadencję Wiceprezesa Zarządu Spółki

 

Andrzej Olaf Wąsowski od 25.01.1996 roku jest zatrudniony w Spółce na podstawie umowy o pracę na stanowisku Dyrektora Zarządzającego.

Andrzej Olaf Wąsowski jest absolwentem Politechniki Gdańskiej, uzyskał stopień mgr inż. mechanik. Odbył studia doktoranckie w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN.

 

Przebieg kariery zawodowej

W latach 1984-1991 pełnił funkcje asystenta, doktoranta i starszego asystenta w Polskiej Akademii Nauk. W latach 1991-1996 był dyrektorem w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Od roku 1996 do chwili obecnej jest Dyrektorem Zarządzającym i Wiceprezesem Zarządu w COMP S.A. Od 1998 roku do chwili obecnej zajmuje stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej TechLab2000 Sp. z o.o. Od 1999 do chwili obecnej jest członkiem Rady Nadzorczej PACOMP Sp. z o.o. Od roku 2001 do chwili obecnej jest członkiem Rady Nadzorczej TORN Sp. z o.o.

Andrzej Olaf Wąsowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.

Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które w okresie jej kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji.

Nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu.

Nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, 587 i 590-591 Kodeksu spółek handlowych.

 

Grzegorza Zieleńca na dwuletnią kadencję Wiceprezesa Zarządu Spółki

 

Grzegorz Zieleniec od 01.02.1999 roku jest zatrudniony w Spółce na podstawie umowy o pracę na stanowisku Dyrektora Finansowego.

Grzegorz Zieleniec jest absolwentem Politechniki Gdańskiej, uzyskał tytuł mgr inż. elektryk. Posiada Dyplom Rachunkowości i Finansów ACCA, Dyplom Członka Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa, Dyplom Controllera (Akademia Controllingu ODiTK). Ukończył Podyplomowe Studium Menedżerskie Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów oraz wiele kursów specjalistycznych.

 

Przebieg kariery zawodowej

W latach 1980-1992 był kierownikiem zespołu elektroniki przemysłowej Elektromontaż Gdańsk S.A. W latach 1992-1993 pełnił funkcję Prezesa Zarządu MEGAM Sp. z o.o. W latach 1993-1995 był konsultantem w NEXUS Consultants Gdynia. W latach 1995-1996 – Kierownik Biura Marketingu ELMOR S.A. W latach 1996-1998 zastępca dyrektora ds. ekonomicznych MARINE METAL Sp. z o.o. Od roku 1999 do chwili obecnej pełni funkcje Dyrektora Finansowego COMP S.A., członka Zarządu i Wiceprezesa COMP S.A. oraz członka Rady Nadzorczej RADCOMP S.A.

Grzegorz Zieleniec nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.

Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które w okresie jej kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji.

Nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu.

Nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, 587 i 590-591 Kodeksu spółek handlowych

 

Krzysztofa Morawskiego na dwuletnią kadencję Członka Zarządu Spółki

 

Krzysztof Morawski jest zatrudniony w Spółce na podstawie umowy o pracę z dnia 20.04.1996 roku, natomiast na stanowisku Dyrektora Handlowego jest zatrudniony od dnia 1.07.1999 roku.

Krzysztof Morawski jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej, specjalizacja: sterowanie mikroprocesorowe. Uzyskał tytuł mgr inż. elektryk.

Przebieg kariery zawodowej

W latach 1987-1990 był asystentem działu automatyki w MEROMP – Centrum Badawczo-Wdrożeniowe. W roku 1990 pełnił funkcję starszego referenta technicznego w Polskich Zakładach Lotniczych. W latach 1990-1991 był asystentem na Wydziale Elektrycznym na Politechnice Warszawskiej. W latach 1991-1996 – główny specjalista w Departamencie Informatyki w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Od 1996 roku do chwili obecnej jest kierownikiem projektów, inżynierem systemowym oraz dyrektorem handlowym w COMP S.A.

Krzysztof Morawski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.

Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które w okresie jej kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji.

Nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu.

Nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, 587 i 590-591 Kodeksu spółek handlowych.