Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki (Raport: 22/2008) 1 / 7 / 2008

Temat: Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Comp Safe Support SA informuje, że w dniu 30 czerwca 2008 roku, o godzinie 12.00, w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Jutrzenki 116, odbyło się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Comp Safe Support SA. Na zgromadzeniu podjęto uchwały o powołaniu członków Rady Nadzorczej Spółki:

Robert Tomaszewski

Powołany do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki uchwałą numer 31/2008 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 czerwca 2008 roku na dwuletnią kadencję.

Robert Tomaszewski posiada wyższe wykształcenie ekonomiczne. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej. Ukończył kursy podyplomowe w Harvard Business School oraz London Business School, a także wiele innych kursów i szkoleń, w tym m.in. Managing Word-Class Futures Exchange prowadzony przez Chicago Board of Trade, Bankenseminar organizowany przez Union Bank of Switzerland oraz Mini-MBA organizowany przez Polsko – Amerykańskie Centrum Zarządzania.

W 1992 roku uzyskał licencję maklera papierów wartościowych. W latach 1992-1993 był kolejno Asystentem Maklera i Maklerem Papierów Wartościowych w BRE Bank SA. W latach 1993-1995 sprawował funkcję Wiceprezesa Zarządu Domu Maklerskiego Instalexport SA. W latach 1995-1997 był Wiceprezesem Zarządu Top Consulting Ltd. W latach 1995-2004 był Asystentem w Katedrze Rynków Kapitałowych Szkoły Głównej Handlowej. W latach 1996-1999 pełnił funkcje Wiceprezesa Zarządu i Członka Zarządu Domu Inwestycyjnego BWE SA. W latach 1999-2000 piastował stanowisko Wiceprezesa Zarządu Top Consulting Ltd. Od roku 2000 do chwili obecnej jest Członkiem Rady Nadzorczej Comp SA – obecnie Comp Safe Support SA (od 2004 roku jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej). W latach 2001-2006 zatrudniony w Polskiej Agencji Prasowej jako Dyrektor Oddziału PAP Biznes, Doradca Zarządu. W latach 1994-2004 pełnił również funkcję Członka i Przewodniczącego Rady Nadzorczej w Bauma SA. W latach 2000-2003 pełnił funkcję Członka Rad Nadzorczych w Bauma System Sp. z o.o. i Bauma Inwestycje SA. W latach 2006-2007 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Novitus SA. Od czerwca 2007 roku pełni funkcję Członka Zarządu Novitus SA.

Robert Tomaszewski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. Nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji. Nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu. Nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, 587 i 590-591 Kodeksu Spółek Handlowych.

Tomasz Marek Bogutyn

Powołany do pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki uchwałą numer 32/2008 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 czerwca 2008 roku na dwuletnią kadencję.

Tomasz Bogutyn posiada wyższe wykształcenie ekonomiczne. Jest absolwentem Wydziału Ekonomii Australian National University.

W latach 1989-1995 był Kierownikiem w PLL LOT SA. W latach 1995-1996 pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Inwestycji Kapitałowych BGŻ SA. W latach 1996-1998 był Członkiem Zarządu Trinity Management Sp. z o.o. W latach 2000-2001 – był Prezesem Zarządu EC Energy Sp. z o.o. W latach 2001-2002 był Zastępcą Dyrektora Naczelnego Bartimpex SA. Od roku 2002 do 2004 pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego w Pionie Bankowości Korporacyjnej PKO Bank Polski SA. W roku 2004 został powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu PKO Credit Suisse TFI SA., a w roku 2006 na funkcję Prezesa Zarządu. W 2007 roku został odwołany ze stanowiska. W 2008 został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu TFI Emmerson SA Od roku 2004 do 2007 roku pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Comp SA a od 11 grudnia 2007 roku w związku z połączeniem Comp SA i CSS SA pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Comp Safe Support SA.

Tomasz Marek Bogutyn nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. Nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji. Nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu. Nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, 587 i 590-591 Kodeksu Spółek Handlowych.

Jacek Pulwarski

Powołany do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki uchwałą numer 34/2008 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 czerwca 2008 roku na dwuletnią kadencję.

Jacek Pulwarski na wykształcenie wyższe. Uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych na Politechnice Wrocławskiej. Ukończył studia podyplomowe Pieniądz i Bankowość na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Jest absolwentem Instytutu Organizacji Zarządzania Politechniki Warszawskiej. Uzyskał tytuł magistra inżyniera o specjalizacji organizator przemysłu. Złożył egzamin dla członków rad nadzorczych dla spółek Skarbu Państwa.

W latach 1977-1992 był zatrudniony w Instytucie Organizacji Przemysłu Maszynowego na stanowiskach Kierownika Zakładu Zastosowań Informatyki oraz Generalnego Projektanta Resortowego Systemu Informatycznego. W latach 1989-1992 był Dyrektorem Centrum Szkoleniowego Novell w Polsce Sp. z o.o. W latach 1992-1994 był Dyrektorem Centrum Technik Sieciowych w COPACT Sp. z o.o. W latach 1994-1997 pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Technologii Informacyjnych i Telekomunikacji w Banku Handlowym w Warszawie SA. W roku 1997 był Dyrektorem Biura Organizacji i Wdrażania Technologii Informatycznych i Telekomunikacji RAIFFEISEN- CENTROBANK SA. W latach 1997-2002 był Dyrektorem Departamentu Informatyki PKO BP SA. W roku 2003 był zatrudniony w Kredyt Banku SA na stanowisku Eksperta. Od roku 2003 do 2005 pełnił funkcję Dyrektora Sprzedaży Usług ds. Sektora Finansowego IBM Polska Sp. z o.o. W 2007 roku pełnił funkcję Dyrektora Konsultingu dla CIO w firmie CGI Polska. Od 2007 roku pełni funkcję Dyrektora Biura Informatyki i Telekomunikacji w PP Porty Lotnicze. Od roku 1998 do 2007 roku pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Comp SA a od 11 grudnia 2007 roku w związku z połączeniem Comp SA i CSS SA pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Comp Safe Support SA.

Jacek Pulwarski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. Nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji. Nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu. Nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, 587 i 590-591 Kodeksu Spółek Handlowych.

Włodzimierz Hausner

Powołany do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki uchwałą numer 33/2008 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 czerwca 2008 roku na dwuletnią kadencję

Włodzimierz Hausner posiada wykształcenie wyższe. Uzyskał tytuł magistra ekonomii o specjalności ekonomiki przemysłu na Akademii Nauk Społecznych. Na studium organizowanym przez Zrzeszenie Prawników Polskich uzyskał dyplom syndyka, likwidatora i zarządcy komisarycznego. Jest dyplomowanym nauczycielem szkolnictwa zawodowego. Tytuł uzyskał w Centrum Doskonalenia Kadr Pedagogicznych w Katowicach przy Centralnym Urzędzie Szkolnictwa Zawodowego w Warszawie. Ukończył kurs członków rad nadzorczych Skarbu Państwa. Odbył szkolenie w Instytucie Zarządzania w Londynie w zakresie Strategy Business Process – Re-einginering amp; Benchmarking.

W latach 1966-1974 był dyrektorem naczelnym Fabryki Armatur Głuchołazy. W latach 1974-1976 był dyrektorem ds. eksportu kompletnych obiektów w Zjednoczeniu Przemysłu Budowy Aparatury Chemicznej CHEMAK w Warszawie. W latach 1980-1991 pracował w organach administracji państwowej, w tym:

#8722; Urząd Rady Ministrów 1980-1981 – doradca – ekspert w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Reformy Gospodarczej;

#8722; Urząd Gospodarki Materiałowej 1981-1985 – podsekretarz stanu;

#8722; Ministerstwo Rynku Wewnętrznego 1988-1990 – wiceminister oraz Szef Głównego Zarządu Rezerw Państwowych.

W latach 1991-1998 zajmował się bezpośrednim zarządzaniem podmiotami gospodarczymi. Był m.in.:

#8722; pełnomocnikiem ds. działalności gospodarczej Polskiego Związku Głuchych (1991-1992);

#8722; prezesem Zarządu Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego BOMIS Sp. z o.o. w Warszawie (1992-1993);

#8722; prezesem Zarządu PFM TRADE Sp. z o.o. w Warszawie (1993-1994);

#8722; prezesem Zarządu Agencji TNOiK Sp. z o.o. w Warszawie (1994-1998).

W latach 1983-2005 był społecznym wiceprezesem – sekretarzem generalnym Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, jest nadal członkiem Zarządu Głównego TNOiK.

Był członkiem Rady Banku – Powszechnego Banku Gospodarczego SA oraz reprezentantem Skarbu Państwa w Radzie Nadzorczej Walcowni Dziedzice w Czechowicach – Dziedzicach.

W latach 2001-2005 był wiceprzewodniczącym Komitetu Prywatyzacji Krajowej Izby Gospodarczej, a od 2006 r. jest przewodniczącym Platformy Innowacji i Wdrożeń KIG.

Od roku 1999 do chwili obecnej jest Zastępcą Sekretarza Generalnego w Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych – Naczelnej Organizacji Technicznej, a od maja 2005 r. równocześnie dyrektorem Centrum Innowacji NOT. Od roku 2004 do 2007 roku pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Comp SA a od 11 grudnia 2007 roku w związku z połączeniem Comp SA i CSS SA pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Comp Safe Support SA.

Włodzimierz Hausner nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. Nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji. Nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu. Nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, 587 i 590-591 Kodeksu Spółek Handlowych.

Marcin Wysocki

Powołany do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki uchwałą numer 35/2008 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 czerwca 2008 roku na dwuletnią kadencję.

Marcin Wysocki posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Warszawie – Wydział Bankowości i Finansów.

W latach 1994-1995 pracował jako trener w firmach Absys i ABB. Początkowo ABB Treasury Center we Frankfurcie (1995 rok), potem ABB Financial Service w Warszawie, z którą to częścią firmy należącą do giganta światowego w dziedzinie energetyki oraz automatyki, związany był 3 lata (1995-1998). W tym czasie awansował na stanowisko Funds and Liquidity Manager.

Dalsza kariera zawodowa to stanowisko Analityka w AIG-CET New Europe Fund w Warszawie (1998-2000), gdzie Marcin Wysocki był odpowiedzialny za monitorowanie inwestycji oraz rozwój rynku telewizji kablowej.

W roku 2000 został Członkiem Zarządu firmy Eurozet (główny udziałowiec radiostacji Radio Zet). Na przestrzeni tych lat (2000-2003) pracował jako menadżer w firmie Advent International- fundusz inwestycyjny typu private equity (zarządzanie funduszami), jednocześnie w Warszawie i Londynie.

Współzałożyciel funduszu, oraz partner Tar Heel Capital od maja 2003r. do maja 2006r. W 2003 roku objął również funkcję Prezesa Zarządu Radpol S.A. w Człuchowie (2003-2004), gdzie zwiększył zysk firmy o 40%. Następnym etapem było sprawowanie funkcji Prezesa Zarządu z ramienia funduszu Heel Capital, które zostało inwestorem spółki.

W latach 2005-2006 piastował funkcje Członka Zarządu Euromag S.A.

Od października 2006 do czerwca 2007 był Członkiem Zarządu Travelplanet.pl.

Marcin Wysocki nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. Nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji. Nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu. Nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, 587 i 590-591 Kodeksu Spółek Handlowych.