Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki (Raport: 18/2006) 22 / 6 / 2006

Temat: Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki

Podstawa prawna: Art.56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd COMP SA informuje, że w dniu 22 czerwca 2006 roku, o godzinie 11.00, w Warszawie, przy ulicy Gen. Sosnkowskiego 29, w siedzibie Spółki, odbyło sie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy COMP SA. Na zgromadzeniu podjeto uchwałę o powołaniu na nową kadencję następujących członków Rady Nadzorczej:

 

Robert Tomaszewski

 

Powołany do pełnienia funkcji Przewodniczącego rady Nadzorczej Uchwałą nr 15 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, z dnia 22.06.2006 roku na dwuletnią kadencję.

 

Robert Tomaszewski jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej, gdzie uzyskał tytuł mgr ekonomii oraz otworzył przewód doktorski. Ukończył kursy podyplomowe w Harvard Business School (2001 r.) oraz London Business School (2002 r.), a także wiele innych kursów i szkoleń, w tym m.in. Managing Word-class futures Exchange prowadzony przez Chicago Board of Trade (1995 r.), Bankenseminar organizowany przez Union Bank of Switzerland (1995 r.) oraz Mini-MBA organizowany przez Polsko – Amerykańskie Centrum Zarządzania (2001 r.). W 1992 roku uzyskał licencję maklera papierów wartościowych.

Przebieg kariery zawodowej

W latach 1992-1993 asystent maklera, makler papierów wartościowych w BRE Bank S.A. W latach 1993-1995 sprawował funkcję Wiceprezesa Zarządu Domu Maklerskiego Instalexport S.A. W latach 1995-1997 – Wiceprezes Zarządu Top Consulting Ltd. W latach 1995-2004 był asystentem w Katedrze Rynków Kapitałowych Szkoły Głównej Handlowej. W latach 1996-1999 pełnił funkcje Wiceprezesa Zarządu, Członka Zarządu Domu Inwestycyjnego BWE S.A. W latach 1999-2000 piastował stanowisko Wiceprezesa Zarządu Top Consulting Ltd. Od roku 2000 do chwili obecnej jest Członkiem Rady Nadzorczej COMP S.A. Od 2001 do 2006 roku był zatrudniony w Polskiej Agencji Prasowej jako Dyrektor PAP Biznes.

Robert Tomaszewski pełnił również funkcję Członka i Przewodniczącego Rady Nadzorczej w Bauma S.A.(lata 1994 – 2004) oraz członka Rad Nadzorczych w Bauma System Sp. z o.o., Bauma Inwestycje S.A. (lata 2000- 2003).

Robert Tomaszewski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.

Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które w okresie jej kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji.

Nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu.

Nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, 587 i 590-591 Kodeksu spółek handlowych.

 

Tomasz Bogutyn

 

Powołany do pełnienia funkcji Wiceprrzewodniczącego Rady Nadzorczej Uchwałą nr 15 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, z dnia 22.06.2006 roku na dwuletnią kadencję.

 

Tomasz Bogutyn posiada wyższe wykształcenie ekonomiczne. Jest absolwentem Wydziału Ekonomii Australian National University.

Przebieg kariery zawodowej

W latach 1989-1995 był Kierownikiem PLL LOT S.A. W latach 1995-1996 pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Inwestycji Kapitałowych BGŻ S.A. W latach 1996-1998 był Członkiem Zarządu Trinity Management Sp. z o.o. W latach 2000-2001 – Prezes Zarządu EC Energy Sp. z o.o. W latach 2001-2002 był Zastępcą Dyrektora Naczelnego Bartimpex S.A. Od roku 2002 do chwili obecnej jest Dyrektorem Zarządzającym w Pionie Bankowości Korporacyjnej PKO Bank Polski S.A. Od roku 2004 do chwili obecnej pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej COMP S.A. Obecnie pełni również funkcję Prezesa w PKO Credit Suisse TFI S.A.

Tomasz Bogutyn nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.

Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które w okresie jej kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji. Jednakże w spółce, w której Tomasz Bogutyn posiada udziały, właściciele podjęli uchwałę o likwidacji. Proces ten nie został jeszcze wszczęty. Decyzja o likwidacji została podjęta ze względu na fakt, iż spółka ta zawiesiła działalność, a jej kapitał nie spełnia wymogu kodeksowego.

Nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu.

Nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, 587 i 590-591 Kodeksu spółek handlowych.

 

Włodzimierz Kazimierz Hausner

 

Powołany do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Uchwałą nr 15 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, z dnia 22.06.2006 roku na dwuletnią kadencję.

 

Włodzimierz Kazimierz Hausner jest absolwentem Akademii Nauk Społecznych, uzyskał tytuł mgr ekonomii. Na studium organizowanym przez Zrzeszenie Prawników Polskich uzyskał dyplom syndyka, likwidatora i zarządcy komisarycznego. Dyplomowany nauczyciel szkolnictwa zawodowego, tytułu zyskany w Centrum Doskonalenia Kadr Pedagogicznych w Katowicach przy Centralnym Urzędzie Szkolnictwa Zawodowego w Warszawie. Ukończył kurs członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

Przebieg kariery zawodowej

W latach 1966-1974 piastował stanowisko Dyrektora Naczelnego Fabryki Armatur Głuchołazy. W latach 1974-1976 był Dyrektorem ds. eksportu kompletnych obiektów w Zjednoczeniu CHEMAK. W latach 1980-1991 pracował w organach administracji rządowej: Urząd Rady Ministrów, Urząd Gospodarki Materiałowej, Ministerstwo Rynku Wewnętrznego, na stanowiskach: Podsekretarz Stanu w Urzędzie Gospodarki Materiałowej, Wiceminister Rynku Wewnętrznego, Szef Głównego Zarządu Rezerw Państwowych. W latach 1991-1999 był pełnomocnikiem ds. działalności gospodarczej w Polskim Związku Głuchych, prezesem Zarządu PHZ Bomis Sp. z o.o. w Warszawie, prezesem Zarządu PFM TRADE Sp. z o.o. w Warszawie oraz prezesem Zarządu Agencji TNOiK Sp. z o.o. w Warszawie. Od roku 1999 do chwili obecnej jest Zastępcą Sekretarza Generalnego w Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych – Naczelna Organizacja Techniczna, a od 2005 roku również dyrektorem Centrum Innowacji NOT.. Od roku 2005 jest Przewodniczącym Platformy Innowacji i Wdrożeń Krajowej Izby Gospodarczej. Od roku 2002 do 2006 jest Członkiem Rady Nadzorczej, reprezentantem Skarbu Państwa w Walcowni Metali Dziedzice.

Włodzimierz Kazimierz Hausner nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.

Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które w okresie jej kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji. Jako likwidator w ramach umowy z organem założycielskim przeprowadził w latach 1995-1999 likwidacje w celu prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych:

* POTW SURTEX w Łodzi

* Walcowni Metali DZIEDZICE w Czechowicach-Dziedzicach

* PREDOM- SERVICE w Warszawie

* HYDOMAT w Warszawie

Nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu.

Nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, 587 i 590-591 Kodeksu spółek handlowych.

 

Jacek Pulwarski

 

Powołany do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Uchwałą nr 15 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, z dnia 22.06.2006 roku na dwuletnią kadencję.

 

Jacek Pulwarski uzyskał tytuł dr nauk ekonomicznych na Politechnice Wrocławskiej. Ukończył studia podyplomowe Pieniądz i Bankowość na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej Instytutu Organizacji Zarządzania. Uzyskał tytuł mgr inż. Organizator Przemysłu. Złożył egzamin dla członków rad nadzorczych dla spółek Skarbu Państwa.

Przebieg kariery zawodowej

W latach 1977-1992 był zatrudniony w Instytucie Organizacji Przemysłu Maszynowego na stanowiskach Kierownika Zakładu Zastosowań Informatyki oraz Generalnego Projektanta Resortowego Systemu Informatycznego. W latach 1989-1992 był Dyrektorem Centrum Szkoleniowego Novell w Polsce Sp. z o.o. Lata 1992 – 1994 – Dyrektor Centrum Technik Sieciowych w COPACT Sp. z o.o. W latach1994-1997 pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Technologii Informacyjnych i Telekomunikacji w Banku Handlowym w Warszawie S.A. W roku 1997 był Dyrektorem Biura Organizacji i Wdrażania Technologii Informatycznych i Telekomunikacji RAIFFEISEN- CENTROBANK S.A. W latach 1997-2002 był Dyrektorem Departamentu Informatyki PKO BP S.A W roku 2003 był zatrudniony w Kredyt Banku S.A. na stanowisku Eksperta. Od roku 2003 do końca 2005 pełnił funkcję Dyrektora Sprzedaży Usług ds. Sektora Finansowego IBM Polska Sp. z o.o.

Jacek Pulwarski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.

Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które w okresie jej kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji.

Nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu.

Nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, 587 i 590-591 Kodeksu spółek handlowych.

 

Mieczysław Tarnowski

 

Powołany do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Uchwałą nr 15 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, z dnia 22.06.2006 roku na dwuletnią kadencję.

 

Mieczysław Tarnowski jest absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej, uzyskał tytuł mgr inż. elektroniki.

Uzyskał uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

Przebieg kariery zawodowej

Do roku 1999 był żołnierzem zawodowym. W latach 1999-2004 piastował kierownicze stanowiska w Urzędzie Ochrony Państwa oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Zsiadał w Radzie Branżowej Kasy Służb Mundurowych oraz w Radzie Urzędu Regulacji Telekomunikacji. Obecnie jest również doradcą Prezesa Zarządu spółki Prokom Software S.A.

Mieczysław Tarnowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.

Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które w okresie jej kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji.

Nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu.

Nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, 587 i 590-591 Kodeksu spółek handlowych.