Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Pierwsze zawiadomienie o planowanym połączeniu Comp S.A. z Hallandale sp. z o.o. (Raport 4/2018) 12 / 1 / 2018

Temat: Pierwsze zawiadomienie o planowanym połączeniu Comp S.A. oraz Hallandale sp. z o.o.
Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd Comp S.A. informuje, iż działając na podstawie art. 504 Kodeksu spółek handlowych zawiadamia po raz
pierwszy akcjonariuszy Comp S.A. o planowanym połączeniu Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej
„Spółka Przejmująca”) z „Hallandale spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Warszawie (adres: ul.
Jutrzenki 118, 02-230 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000510982, REGON: 147266971, NIP: 5252587881 (dalej „Spółka Przejmowana”).
Połączenie nastąpi poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmująca – jako jedynego wspólnika Spółki Przejmowanej
– całego majątku Spółki Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej, zgodnie z postanowieniami art. 492 § 1
pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. W wyniku połączenia Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez
przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego. Zważywszy, że wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki
Przejmowanej posiada Spółka Przejmująca, na podstawie art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych połączenie
nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, a na podstawie art. 516 § 5 w zw. z art. 516
§ 6 Kodeksu spółek handlowych plan połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego wyznaczonego
przez sąd rejestrowy oraz nie zostaną sporządzone sprawozdania zarządów spółek uczestniczących w połączeniu.
W wyniku połączenia – zgodnie z postanowieniami art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych – Spółka
Przejmująca wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązku, w tym przejmie aktywa i pasywa Spółki
Przejmowanej.
Połączenie nastąpi na warunkach określonych w planie połączenia udostępnionym bezpłatnie do publicznej
wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej, tj. www.comp.com.pl (dalej zwanym „Planem
Połączenia”), nieprzerwanie do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej podejmującego
uchwałę w sprawie połączenia.
Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej, w którego porządku obrad znajduje się podjęcie uchwały o połączeniu,
zwołane zostało na dzień 13 lutego 2018 r. (raport bieżący nr 3/2018 z dnia 12 stycznia 2018 r.).
W terminie od dnia 12 stycznia 2018 r. do dnia 13 lutego 2018 r., tj. do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia
Spółki Przejmującej, w którego porządku obrad przewidziane jest podjęcie uchwały w sprawie połączenia,
akcjonariusze mogą zapoznawać się w siedzibie Spółki Przejmującej pod adresem: Jutrzenki 116, 02 – 230
Warszawa, w godzinach od 9.00 do 16.00 każdego dnia roboczego, z dokumentami, o których mowa w art. 505 § 1
Kodeksu spółek handlowych. Akcjonariusze mogą żądać bezpłatnego udostępnienia odpisów przedmiotowych
dokumentów w siedzibie Spółki Przejmującej.
Podstawa prawna:
Inne uregulowania – Art. 504 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2017
r. poz. 1577)