Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Nabycie akcji własnych (Raport 38/2022) 21 / 12 / 2022

Temat: Nabycie akcji własnych
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Comp S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) zawiadamia, iż na podstawie przepisu art. 362 § 1 pkt. 5 Kodeksu spółek handlowych oraz Uchwały Nr 30/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comp Spółka Akcyjna z dnia 30 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do nabycia akcji własnych (dalej „Uchwała”), upoważniającej Zarząd Spółki do nabycia w terminie do dnia 31 grudnia 2024 roku do 295.910 akcji własnych Spółki, w wykonaniu ogłoszonego w dniu 30 listopada 2022 r. „Zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Comp S.A.”, ogłoszonym raportem bieżącym nr 37/2022 z dnia 30 listopada 2022 r., Spółka nabyła 29.887 Akcji po cenie 80,00 zł za jedną akcję. Przedmiotowe akcje, o łącznej wartości nominalnej 74.717,50 zł, stanowią 0,53% kapitału zakładowego i dają 29.887 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,53% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
W ramach ogłoszonego powszechnego skupu akcji Spółki, o którym mowa powyżej, akcjonariusze złożyli oferty sprzedaży akcji Spółki opiewające na łącznie 4.213.477 akcji. Oznacza to, że stopa redukcji wyniosła 99,29%.

Jednocześnie Spółka powiadomiła Komisję Nadzoru Finansowego, że w wyniku przedmiotowego nabycia, łączny udział jednostek z grupy kapitałowej Spółki uległ zwiększeniu powyżej 15% ogólnej liczby głosów.

Przed transakcją Spółka wraz z jednostkami zależnymi posiadała 828.639, akcji, które stanowiły 14,77% kapitału zakładowego i dawały 828.639 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 14,77% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Po transakcji Spółka wraz z jednostkami zależnymi posiada 858.526 akcji, które stanowią 15,30% kapitału zakładowego i dają 858.526 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 15,30% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Z akcji własnych posiadanych przez Spółkę i jednostki zależne nie jest wykonywane prawo głosu na walnym zgromadzeniu Spółki. Zgodnie z § 2 pkt. 9 Uchwały nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać umorzone na podstawie odrębnej uchwały walnego zgromadzenia.

Pełna treść przekazanego przez Spółkę zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.