Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Aktualizacja parametrów strategii COMP 2025 Next Generation 18 / 12 / 2023

COMP S.A. informuje o podwyższeniu szacunkowego wyniku EBITDA na 2023 rok, dalszym wzroście pozycji gotówkowej na koniec roku oraz o zmianie modelu sprzedaży usług dodanych na wielofunkcyjnych urządzeniach fiskalnych realizowanych w ramach rozwiązania M/platform i związanych z tym działaniach optymalizacyjnych w Grupie Kapitałowej COMP.

Bazując na przeglądzie linii produktowych i analizie rynkowej, o której spółka informowała we wrześniu br. oraz zawartym w dn. 14 grudnia br. porozumieniu z Grupą Eurocash, Zarząd Spółki COMP S.A. podjął decyzję o dalszym rozwoju usług dodanych technologii M/platform wyłącznie w ścisłej współpracy ze strategicznymi partnerami, liderami danego segmentu rynku, posiadającymi własne centra dystrybucyjne oraz rozwinięte sieci sklepów.

COMP S.A. będzie rozwijać usługi dodane związane z promocjami, danymi transakcyjnymi, e-paragonami oraz infrastrukturą płatności realizowanych na urządzeniach wielofunkcyjnych z liderem polskiego rynku w największym segmencie rynkowym handlu detalicznego – Grupą Eurocash. Zawarte porozumienie z Grupą Eurocash jest kolejnym etapem zacieśniania relacji między Grupą COMP a Grupą Eurocash, na bazie dobrych doświadczeń z 2023 roku, które przyniosły obu podmiotom korzyści biznesowe i jednoznacznie pozytywnie zweryfikowały model współpracy między stronami.

W ostatnim okresie COMP realizował dwa modele współpracy z klientami w obszarze usług dodanych na urządzeniach fiskalnych – ostatecznie to model współpracy strategicznej z liderami rynku okazał się bardziej efektywny, co wpłynęło na poprawę marży oraz przepływów finansowych ze sprzedaży usług związanych z organizacją promocji i transmisji danych, przy jednoczesnej minimalizacji ryzyka działalności i optymalizacji zaangażowania kapitału pracującego. Wobec silnego trendu rozwoju sieci sklepów, model ten jest nie tylko bardziej efektywny – ale stanie się praktycznie jedynym możliwymmówi Robert Tomaszewski, Prezes Zarządu COMP S.A.

Wybór dalszej drogi rozwoju sprzedaży usług dodanych w oparciu o model współpracy strategicznej z liderami polskiego rynku oznacza dla Grupy COMP wyższą i zarazem bardziej rentowną sprzedaż usług abonamentowych od 2024 roku. Zakontraktowanie na najbliższe 4 lata (2024-2027) wszystkich usług abonamentowych związanych z urządzeniami wielofunkcyjnymi wzrosło od początku bieżącego roku o ok. 50% do kwoty powyżej 90 mln zł.

Wprowadzenie modelu współpracy strategicznej z liderami rynku w konsekwencji powoduje konieczność zaniechania działalności bazującej na wcześniejszym modelu, obejmującym m.in. rynki zagraniczne, a także M/store, którego dalszy rozwój jako nie pasujący do aktualnego modelu działania w zakresie usług dodanych zostanie zatrzymany. Zaniechanie działalności w nie rokującym i mniej efektywnym obszarze jest jednym z elementów realizacji strategii z 29 lipca 2022 roku w zakresie optymalizacji aktywów całej Grupy Kapitałowej COMP, podobnie jak zaniechanie produkcji w zakładach Elzab, a następnie połączenie spółekmówi Robert Tomaszewski.

Wybór tego modelu sprzedaży usług dodanych będzie miał pozytywny wpływ na wskaźnik EBITDA oraz wskaźniki gotówkowe i operacyjne. Wpływ księgowy na wynik netto wyniesie wstępnie do 69 mln złotych odpisu zmniejszającego jego wartość w 2023 roku, co oznacza częściowe obniżenie wartości zysków zatrzymanych (na koniec 3 kwartału 2023 roku było to ponad 262 mln zł). Największą pozycją będzie odpisanie nie amortyzowanej, zgodnie z MSR 38, wartości firmy (goodwill) spółki JNJ Ltd., której działalność polegająca na bezpośrednim rozwoju i sprzedaży usług dodanych zostanie zaniechana. Odpisywana wartość księgowa powstała w momencie nabycia tej spółki w 2014 roku.

Wymienione działania księgowe nie wpłyną na wysokość transferu do akcjonariuszy w latach 2023 do 2025 (podobnie jak za 2022 rok, kiedy to transfer został zrealizowany mimo straty netto). Transfer do akcjonariuszy będzie rósł zgodnie z deklaracjami do minimum 7,5 zł na akcję w przyszłym roku, a jego realizacja będzie możliwa dzięki bardzo mocnej pozycji gotówkowej Spółki, zyskom zatrzymanym z ubiegłych lat oraz obowiązującemu upoważnieniu do skupu akcji własnych.

Wszystkie powyższe decyzje i działania podjęte przez Zarząd są zgodne ze strategią COMP 2025 Next Generation i mają pozytywny wpływ – już od tego roku – na parametry operacyjne oraz przepływy pieniężne. Model strategicznej współpracy z partnerem rynkowym w omawianym zakresie ograniczy nasze inwestycje i ryzyko związane z budowaniem własnej pozycji, pomagając w realizacji naszych celów, w tym przede wszystkim rosnących wartości EBITDA i transferu do akcjonariuszy, które są jednymi z filarów strategii COMP 2025 Next Generation.

Podniesienie szacunku EBITDA na 2023 rok do 110 mln zł to nie przypadek – za nami piąty kolejny kwartał z wynikiem EBITDA powyżej 20 mln zł w każdym kwartale. To pokazuje determinację z jaką skutecznie realizujemy strategię. Jest to przede wszystkim zasługa wcześniejszych inwestycji i poniesionych kosztów. Cały czas realizujemy biznes na wysokiej marży – w 3Q 2023 był to poziom 14% marży EBITDA i takich dwucyfrowych marż oczekujemy za cały obecny rok, zgodnie ze strategią. Z kolei poziom generowanej gotówki pokazuje, że wzrosty wyników są zdrowe i wynikają wprost z rozwoju naszego biznesu. Mamy bardzo wysoką konwersję EBITDA na przepływy z działalności operacyjnej – w 3 kwartałach 2023 wypracowaliśmy 66,5 mln zł tych przepływów, a w bieżącym kwartale wygenerujemy ok. 40 mln zł środków pieniężnych, dzięki czemu obniżymy maksymalny docelowy wskaźnik zadłużenia do ok. 1,35 x EBITDA na koniec roku. Dzięki rosnącej pozycji gotówkowej rośnie także transfer do akcjonariuszy – właśnie dokonaliśmy łącznego transferu w kwocie nieco ponad 6,5 zł na akcje. W przyszłym roku transfer wzrośnie do minimum 7,5 zł za akcję. Jesteśmy w stanie finansować wszystkie cele jednocześnie: wzrost wyniku EBITDA, transfer do akcjonariuszy, spadek zadłużenia i dalszy rozwój biznesupodkreśla Robert Tomaszewski.

Biznesowo bardzo mocno do wyniku Grupy kontrybuuje cyberbezpieczeństwo i cyfryzacja – głównie dzięki skutecznej kontraktacji w 2022 roku i przyśpieszeniu umów z klientami pod koniec roku. Dynamicznie rośnie także sprzedaż usług związanych z kasami w modelu abonamentowym – wzrost o ponad 60% (z ponad 20 mln zł na 35 mln zł). Skutecznie uniezależniamy Grupę COMP od decyzji regulacyjnych związanych z fiskalizacją, dzięki segmentowi IT i abonamentom w retailu. Ten główny cel strategii już praktycznie został zrealizowanydodaje Robert Tomaszewski.

Potwierdzamy tym samym osiągnięcie, a nawet przekroczenie wszystkich założeń finansowych strategii COMP 2025 Next Generation w dotychczasowym okresie jej realizacji 2022-2023. Nasza grupa znajduje się obecnie w mocnym trendzie wzrostowym – powtarzalna działalność biznesowa rośnie, a wraz z nią pozycja gotówkowa, a zmiana modelu sprzedaży usług przyśpiesza dalszy wzrostpodsumowuje Robert Tomaszewski.