Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 29.06.2018

Termin: 2018-06-29 13:00
Miejsce: Warszawa, Jutrzenki 116 (siedziba spółki)

Ogłoszenie Zarządu Comp S.A. o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 29 czerwca 2018 r.

Porządek obrad Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:
(i) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017,
(ii) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki przejętej Hallandale Sp. z o.o. oraz sprawozdania finansowego spółki przejętej Hallandale Sp. z o.o. za rok obrotowy 2017.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp w roku 2017 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp za rok obrotowy 2017.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia:
(i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2017 roku, zawierającego sprawozdanie komitetu audytu,
(ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2017 oraz
(iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp w roku 2017 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp za rok obrotowy 2017.
8. Podjęcie uchwał w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2017 oraz pokrycia straty spółki przejętej Hallandale Sp. z o.o. za rok obrotowy 2017.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 oraz udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółki przejętej Hallandale Sp. z o.o. z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2017.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.
12. Sprawy różne, w tym: przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji spółki Grupy Kapitałowej Comp oraz przedstawienie przez Zarząd Spółki Raportu w sprawie stosowania ładu korporacyjnego w 2017 roku.
13. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Comp S.A. (Raport 18/2018)   30.05.2018

Uchwały podjęte na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy – 29.06.2018 r.