Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 30.06.2014 r.

Termin: 30.06.2014 r., początek o 15.30
Miejsce: Warszawa, ul. Jutrzenki 116 (siedziba Spółki)

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy – 30.06.2014 r. 

Porządek obrad Zgromadzenia:

 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia;
 2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia;
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia;
 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013
 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej COMP w roku 2013 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej COMP za rok obrotowy 2013 
 7. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:
  a) Sprawozdania Rady Nadzorczej z działaności w 2013 roku, zawierajacego sprawozdanie komitetu audytu, 
  b) Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działaności Spółki w roku 2012 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2013,
  c) Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działaności grupy kapitowej COMP w roku 2013 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej COMP za rok obrotowy 2013. 
 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013 oraz  niepodzielonego zysku z lat ubiegłych.
 9. Podjęcie uchał w sprawie dzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielnia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki z "Meritum - Doradztwo i Szkolenia" Sp. z o.o., Big Vent Sp. z o.o. oraz "Safe Computing" Sp. z o.o. oraz zmiany Statutu Spółki.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki oraz udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki na nabycie akcji własnych.
 15. Sprawy różne, w tym informacja, o której mowa w art. 363 Kodeksu spółek handlowych
 16. Zamknięcie Zgromadzenia.
Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki COMP S.A.

Uchwały podjęte na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy – 30.06.2014 r.