Ministerstwo Finansów

Cel projektu

Wsparcie bieżącej pracy Generalnego Inspektora Informacji Finansowej poprzez wdrożenie nowego systemu w Departamencie Informacji Finansowej  wraz z przeniesieniem danych ze starego do nowego systemu.

100 100

Opis projektu

Przeprowadziliśmy migrację systemu niejawnego GIIF SIGIIF na dostarczoną i uruchomioną infrastrukturę teleinformatyczną w Centrum Informatyki Resortu Finansów w Warszawie oraz dostarczyliśmy usługę asysty technicznej w ramach projektu „Chmura obliczeniowa resortu finansów (HARF)”.

Do zadań Generalnego Inspektora należy uzyskiwanie, gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie informacji w trybie określonym w ustawie oraz podejmowanie działań w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, a w szczególności:

  • badanie przebiegu transakcji, co do których Generalny Inspektor powziął uzasadnione podejrzenia
  • przeprowadzanie procedury wstrzymania transakcji lub blokady rachunku
  • rozstrzyganie w przedmiocie zwolnienia zamrożenia wartości majątkowych
  • udostępnianie i żądanie przekazania informacji o transakcjach
  • przekazywanie uprawnionym organom dokumentów uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa
  •  inicjowanie i podejmowanie innych działań w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w tym szkolenie pracowników instytucji obowiązanych w zakresie zadań nałożonych na te instytucje
  • sprawowanie kontroli przestrzegania przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
  • współpraca z zagranicznymi instytucjami i międzynarodowymi organizacjami zajmującymi się przeciwdziałaniem praniu pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu
  • nakładanie kar pieniężnych, o których mowa w ustawie.

Masz pytania dotyczące projektu? Zapraszamy do kontaktu: marketing@comp.com.pl